Qui som?:
El Grup

Compromesos amb la
sostenibilitat

Sostenibilitat / La nostra visió

Compromesos amb la sostenibilitat i la responsabilitat social

Històricament el Grup Mutua Propietarios ha estat compromès amb la sostenibilitat i la responsabilitat social com a eixos estratègics de la seva activitat.

Aquest compromís ha quedat reflectit al llarg dels més de 185 anys d’història, amb una marcada fi social des del seu inici (com a Mutua de Propietarios) fins a l’actualitat, i incorpora els factors de l’entorn, la sostenibilitat i la governança com a pilars clau i propòsit de l’entitat, més enllà de l’activitat empresarial.

Per això, d’acord amb el model ESG de sostenibilitat (que preveu factors mediambientals, socials i de govern corporatiu), el Grup duu a terme una intensa activitat que es tradueix en un impacte positiu en el nostre entorn i societat.

  • Medi ambient
  • SOCIALS
  • Governança

Els aspectes vinculats al medi ambient valoren la contribució de la companyia a preservar i millorar l'entorn.

Els aspectes associats a l'àmbit social avaluen la vinculació de l'empresa en l'entorn social relacionats amb la igualtat i la diversitat.

Els aspectes vinculats al govern avaluen les pràctiques de governança de l'empresa per valorar aspectes com els mecanismes de control o sistemes de compliment, entre altres factors. 

Com treballem per preservar i millorar el medi ambient

Des dels nostres productes i serveis
Execució de serveis de rehabilitació d’edificis com a referents en rehabilitació energètica i sostenibilitat, amb l’anàlisi i implantació de plaques solars i punts de recàrrega elèctrics per al vehicle.

Definició d’una rampa 3D sostenible, desenvolupada seguint el model de producció km 0, impresa amb materials ecològics.

Des de la nostra manera de treballar
Implantació de la signatura electrònica per a les pòlisses i gestions noves a fi de reduir l’ús de paper, a més de l’enviament digital de comunicacions per reduir la petjada mediambiental.

Peritatges telemàtics, que eviten desplaçaments innecessaris, i una reducció de la petjada de carboni.

Implantació de bicicletes elèctriques d’ús compartit per apostar per una mobilitat sostenible i responsable amb el medi ambient, una flota de vehicles corporatius híbrids i la instal·lació de punts de càrrega elèctrica.Des de les nostres pràctiques sostenibles
Amb l’adaptació de les instal·lacions per reduir el consum d’aigua.

Contractació d’una empresa d’energies renovables.

Eliminació de les papereres individuals per incentivar la política d’estalvi de paper.

Adaptació de mecanismes de reducció de consum d’aigua i de paper o el reciclatge de paper, tòner i piles mitjançant una empresa de gestió de residus.

Des de la visibilització de les problemàtiques mediambientals
Com els estudis Llar i sostenibilitat, La factura de la llum i els nous hàbits energètics a les llars o les taules rodones, entre d’altres, que permeten conèixer a fons els hàbits de consum i alhora conscienciar sobre la necessitat de les solucions sostenibles.

Des d’inversions sostenibles
Estem adherits als principis d’inversió responsable de les Nacions Unides, iniciativa per assegurar una gestió ètica, transparent i més responsable de les inversions.

Com, a través de la nostra activitat, treballem a millorar l’entorn social i la comunitat

Amb els nostres equips

Suport per a una millor salut mental. A través del programa dajuda a lempleat que ofereix acompanyament psicològic.

Visibilitat de l’apoderament femení.

Adhesió a la RedEWI (Empwer Women in Insurance), que promou el lideratge femení. Mútua també ha estat distingida amb el segell EWI per estar compromesos amb la igualtat de gènere.

Adaptació al model híbrid de feina amb totes les garanties.

Oferint un kit de teletreball amb tot el material necessari per assegurar les millors condicions quan un treballa a casa

Amb l’entorn social

Donació a la Fundació Mútua de Propietaris és la principal activitat de compromís social del Grup Mútua Propietaris La Fundació té la missió de millorar la qualitat de vida de persones amb mobilitat reduïda. El Grup dona anualment la quantitat de 500.000 euros amb aquest objectiu. Gràcies a aquesta ajuda, la Fundació ha tingut un impacte de 3,8 milions d’euros en obres d’accessibilitat i ha ajudat més de 350 persones amb mobilitat reduïda a millorar-ne la qualitat de vida.

Com estructurem el nostre govern corporatiu per assegurar la màxima igualtat, transparència i bons codis de conducta

El Grup Mútua Propietaris i més concretament la seva empresa matriu està regida i administrada per l’Assemblea General de mutualistes, pel Consell d’Administració i, si escau, per les Comissions Delegades.

L’Assemblea General és l’òrgan superior de representació i govern de la Mútua. Estarà integrada per tots els mutualistes al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’entitat, i cada mutualista participarà amb la seva veu i vot en les decisions que s’adoptin.

El Consell d’Administració és l’òrgan revestit de les facultats més àmplies per al compliment dels fins socials, llevat de les reservades expressament a l’Assemblea General, amb les limitacions establertes amb caràcter general a les Lleis i als Estatuts Socials.

S’estableix que per garantir la major eficàcia en el compliment de les funcions que té atribuïdes, el Consell d’Administració podrà ordenar el seu treball mitjançant la Constitució de Comissions que assumeixin la decisió de determinats assumptes, facilitin la preparació i la proposta de decisió sobre aquests i reforcin les garanties d’objectivitat i control a l’activitat del Consell.

Les comissions delegades que existeixen són:

Comissió d’auditoria i control intern.

Comissió de Nomenaments i Retribucions.

Comissió d’Inversions Financeres, Immobiliàries i Societàries.

Comissió de Gestió de Riscos.

Addicionalment, es defineixen comissions i comitès sense caràcter delegat: Comissió del Pla Estratègic, Comissió del Pla de Sistemes, Comissió d’Estatuts i Comissió de Responsabilitat Social Corporativa.

Per promoure el bon govern corporatiu, el Grup Mutua Propietarios compta amb un codi de bon govern, on s’ofereix detall de la naturalesa i l’estructura de l’entitat com de l’activitat de l’assemblea general, el consell d’administració i les comissions delegades entre d’altres .

Les respectives filials compten amb els consells d’administració, que actuen en concordança amb el consell general del Grup Mútua Propietaris.

Informació bàsica en matèria de protecció de dades:

Responsable del tractament: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalitat: complir la nostra obligació legal de disposar d’un canal de denúncies per mitjà del qual podem atendre i tramitar qualsevol denúncia o sol·licitud que ens faci arribar per mitjà d’aquest canal.

Drets: pot exercir els drets que se li confereixin en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: pot consultar informació addicional sobre Protecció de Dades aquí.

Basic information on data protection:

Responsible for the treatment: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Purpose: To follow the legal obligation of having a whistleblower channel through which we can assist you and process any complaint or request you send us through it.

Rights: To exercise the rights conferred on you in the applicable regulations on data protection, please send an email to lopd@mutuadepropietarios.es. .

+Info: To consult additional information on Data Protection, please click here.

Información básica en materia de protección de datos

Responsable del tratamiento: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalidad: Cumplir con nuestra obligación legal de disponer de un canal de denuncias a través del cual podemos atender y tramitar cualquier denuncia o solicitud que nos haga llegar Ud. a través del mismo.

Derechos: Puede ejercer los derechos que le sean conferidos en la normativa aplicable en materia de protección de datos a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos aquí.

Montepío Metalúrgico s’integra al Grup Mutua Propietarios

Montepío Metalúrgico, com a integrant del Grup MDC, quedarà integrat al Grup Mutua Propietarios, entitat líder especialista en la protecció integral del propietari i els seus immobles.

Per facilitar les tasques més habituals dels Col·laboradors, entri en aquest enllaç BANNER COL·LABORADORS

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí

Fusió del grup MDC al Grup Mutua Propietarios

Les companyies asseguradores del Grup MDC i Grup Mutua Propietarios es fusionen.

Amb la integració dels productes asseguradors de MDC als Grup Mutua Propietarios els mutualistes de MDC mantindran les mateixes condicions i cobertures concertades.

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí