Política de privadesa

Mitjançant aquesta política de privacitat, l’informem sobre la recopilació, tractament i ús de les seves dades personals.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat del responsable:
Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros A Prima Fija (MDP) con CIF: G-08.171.332.

Adreça:
Mutua de Propietarios: C/ Londres, 29, 08029, Barcelona (España).

Correu:
lopd@mutuadepropietarios.es

Contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):
dpd@mutuadepropietarios.es

Altres societats del Grup Mutua Propietarios (Grup MP)

L’informem que, per a alguns serveis o tractaments identificats en aquesta política de privacitat, poden esdevenir responsables les societats següents del Grup MP:

 • Best Technologies for Buildings, SL (d’ara endavant, SENSEDI), amb CIF B-65670861.
 • Funciona Asistencia y Reparaciones, SA (d’ara endavant, FUNCIONA), amb CIF A-87190542.
 • Fundació Mutua de Propietarios, amb CIF G-67133942.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades?

A MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA tractem les dades personals que ens faciliti, amb les finalitats principals següents

 1. Gestionar, mantenir i desenvolupar la relació contractual que es formalitzi amb la contractació de la pòlissa d’assegurança.
 2. Tenir un control de qualitat sobre els productes i serveis contractats.
 3. Unificar la política comercial del Grup MP per millorar la qualitat i l’eficiència de l’atenció al client.
 4. Facilitar-li informació relativa a les novetats del sector de l’assegurança que el puguin afectar.
 5. Compliment de les obligacions legals en matèria d’assegurances.
 6. Fer enquestes d’opinió i estudis de mercat amb finalitats estadístiques.
 7. Atendre les seves consultes i sol·licituds.
 8. Enviar-li informació relativa a productes, serveis i esdeveniments de MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA semblants als que hagi contractat prèviament. Així mateix, si ho vol, es pot oposar a l’enviament d’aquesta informació en qualsevol moment.
 9. Gestionar la seva petició d’informació per contractar els serveis oferts per les societats del Grup Mutua Propietarios (Grup MP). Per complir aquesta finalitat, MDP com a responsable de la informació obtinguda mitjançant aquest lloc web, ha de comunicar, en el cas que correspongui, les seves dades a la societat responsable dels serveis pels quals s’ha interessat d’acord amb el que es preveu en l’apartat 5 d’aquesta política.


Així mateix, solament en cas que ho hagi consentit en cada cas, tractarem les seves dades també per a les finalitats addicionals següents:

 • Rebre informació sobre els nostres descomptes, novetats, productes i serveis relatius al sector de l’assegurança, per mitjans impresos, electrònics o telefònics, tot i que aquesta informació no estigui relacionada directament amb els productes o serveis que tingui contractats o hagi contractat prèviament.

 • Oferir descomptes, novetats, productes i serveis ajustats a les seves necessitats i preferències. Per fer-ho avaluarem el seu perfil i enriquirem les seves dades amb fonts internes i ocasionalment externes.

 • Gestionar el seu accés a les nostres formacions, així com rebre la seva valoració d’aquestes formacions.

 • Enviar-li periòdicament les novetats del nostre blog, si s’hi ha subscrit.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és, per a les finalitats a i b, l’execució d’un contracte, per a la finalitat c, l’interès legítim de MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA d’unificar la política comercial del Grup, així com oferir una atenció al client més completa i eficient. Per a la finalitat d, l’interès legítim de MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA de facilitar-li la informació relativa a les notícies del sector de l’assegurança que el puguin afectar. Per a la finalitat e, el compliment d’obligacions legals aplicables, així com per a les finalitats f i g, el consentiment que ens ha prestat. El tractament de les seves dades per a la finalitat h és legitimat, si escau, pel fet d’haver-hi una relació contractual prèvia amb vostè. Per acabar, en relació amb la finalitat indicada en l’apartat i, el tractament de les seves dades es justifica per l’interès legítim de MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA de respondre a la seva petició, i en cap cas els seus interessos com a interessat no queden afectats atès que es respon a la petició iniciada per vostè.

El tractament de les seves dades per a les finalitats addicionals es basa en el consentiment específic prestat per vostè per a cadascuna de les finalitats. Tanmateix, pot retirar el consentiment en qualsevol moment per a qualsevol o totes les finalitats addicionals, sense que en cap cas la retirada d’aquests consentiments condicioni la gestió i administració del seu contracte, ni afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

4. Quant de temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la gestió i administració de la relació contractual i per a la gestió dels consentiments que ha atorgat al tractament de les seves dades personals, i en tot cas mentre no en sol·liciti la supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals que en cada cas corresponguin d’acord amb cada tipologia de dades.

5. A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les seves dades es poden comunicar a les entitats següents del Grup MP: SENSEDI, FUNCIONA i Fundació Mutua de Propietarios, per facilitar-li una gestió integral dels serveis contractats per mitjà de la seva pòlissa d’assegurança.

 

Així mateix, també es poden comunicar a aquestes entitats del Grup MP de per unificar la política comercial del grup, així com per oferir una atenció al client més completa i eficient.

En cas que sol·liciti informació sobre els serveis oferts per alguna de les societats del Grup mitjançant el nostre lloc web, és a dir, dels serveis oferts per SENSEDI, Fundació Mutua de Propietarios o Funciona Asistencia y Reparaciones, SA, les seves dades identificadores i de contacte es comunicaran a les societats que prestin els serveis pels quals s’ha interessat amb l’única finalitat de gestionar la seva petició com a responsables. Aquesta comunicació es considera necessària per poder respondre a la seva petició d’informació.

Les seves dades també s’han de comunicar a entitats financeres, per a la gestió de cobraments i pagaments i a fitxers comuns als quals Mutua de Propietarios s’hagi adherit per a la gestió de liquidació de sinistres i col·laboració estadisticoactuarial i per permetre la tarifació/selecció de riscos per elaborar estudis de tècnica asseguradora, així com amb finalitats de prevenció del frau.

6. Quins són els seus drets com a titular de les dades?

Dret

Contingut

Canals d'atenció

Accés

Pot obtenir confirmació de si tractem les seves dades personals, i pot consultar les seves dades personals incloses en els nostres fitxers.

Rectificació

Pot modificar les dades personals quan siguin inexactes, així com completar les que siguin incompletes.

Supressió

Pot sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. Mutua de Propietarios deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Oposició

Pot sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. Mutua de Propietarios deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir els seus drets enviant un correu electrònic a lopd@mutuadepropietarios.es

Per exercir els seus drets ha d’indicar el dret que vol exercir.

Limitació
del tractament

Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els casos següents:
- Mentre es comprovi la impugnació de l'exactitud de les seves dades.
- Quan el tractament sigui il·lícit, vostè s'oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti la limitació del seu ús.
- Quan Mutua de Propietarios no necessiti tractar les seves dades però vostè les necessiti per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- Quan s'hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per satisfer un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

Portabilitat

Pot rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i les que s'han obtingut de la seva relació contractual amb Mutua de Propietarios, així com transmetre-les a una altra entitat.

Canales de atención

Podrá ejercer sus derechos enviando un correo electrónico a lopd@mutuadepropietarios.es

*Para el ejercicio de sus derechos deberá adjuntar una copia de su DNI u otro documento que acredite su identidad, e indicar el derecho que desea ejercer.

Si considera que Mutua de Propietarios no ha tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa aplicable, pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent, al lloc web www.aepd.es