Política de privadesa

Mitjançant aquesta política de privacitat, l’informem sobre la recopilació, tractament i ús de les seves dades personals.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat del responsable:
Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros A Prima Fija (MDP) con CIF: G-08.171.332.

Adreça:
Mutua de Propietarios: C/ Londres, 29, 08029, Barcelona (España).

Correu:
lopd@mutuadepropietarios.es

Contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):
dpd@mutuadepropietarios.es

Altres societats del Grup Mutua Propietarios (Grup MP)

L’informem que, per a alguns serveis o tractaments identificats en aquesta política de privacitat, poden esdevenir responsables les societats següents del Grup MP:

 • Best Technologies for Buildings, SL (d’ara endavant, SENSEDI), amb CIF B-65670861.
 • On Red Asistencia y Reparaciones, S.A. (d’ara endavant, ON RED), amb CIF A-87190542.
 • Fundació Mutua de Propietarios, amb CIF G-67133942.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades?

A MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA tractem les dades personals que ens faciliti, amb les finalitats principals següents:

 1. Gestionar, mantenir i desenvolupar la relació contractual que es formalitzi amb la contractació de la pòlissa d’assegurança.
 2. Tenir un control de qualitat sobre els productes i serveis contractats.
 3. Unificar la política comercial del Grup MP per millorar la qualitat i l’eficiència de l’atenció al client.
 4. Facilitar-li informació relativa a les novetats del sector de l’assegurança que el puguin afectar.
 5. Compliment de les obligacions legals en matèria d’assegurances.
 6. Fer enquestes d’opinió i estudis de mercat amb finalitats estadístiques.
 7. Atendre les seves consultes i sol·licituds.
 8. Enviar-li informació relativa a productes, serveis i esdeveniments de MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA semblants als que hagi contractat prèviament. Així mateix, si ho vol, es pot oposar a l’enviament d’aquesta informació en qualsevol moment.
 9. Gestionar la seva petició d’informació per contractar els serveis oferts per les societats del Grup Mutua Propietarios (Grup MP). Per complir aquesta finalitat, MDP com a responsable de la informació obtinguda mitjançant aquest lloc web, ha de comunicar, en el cas que correspongui, les seves dades a la societat responsable dels serveis pels quals s’ha interessat d’acord amb el que es preveu en l’apartat 5 d’aquesta política.
 10. Control i Prevenció de Frau.
 

Així mateix, solament en cas que ho hagi consentit en cada cas, tractarem les seves dades també per a les finalitats addicionals següents:

 • Rebre informació sobre els nostres descomptes, novetats, productes i serveis relatius al sector de l’assegurança, per mitjans impresos, electrònics o telefònics, tot i que aquesta informació no estigui relacionada directament amb els productes o serveis que tingui contractats o hagi contractat prèviament.
 • Oferir descomptes, novetats, productes i serveis ajustats a les seves necessitats i preferències. Per fer-ho avaluarem el seu perfil i enriquirem les seves dades amb fonts internes i ocasionalment externes.
 • Gestionar el seu accés a les nostres formacions, així com rebre la seva valoració d’aquestes formacions.
 • Enviar-li periòdicament les novetats del nostre blog, si s’hi ha subscrit.

Per acabar, MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA podrà comunicar les dades de sinistralitat relacionades amb la seva assegurança o el seu sinistre al Sistema d’Informació de Prevenció del Frau en Assegurances de Rams Diversos (d’ara endavant, SIPFSRD), entre les quals hi ha l’assegurança que ha contractat i el sinistre en què està implicat, i té la condició de corresponsable del tractament del sistema esmentat. Les dades que s’inclouran al SIPFSRD podran ser les següents: dades de la pòlissa que empara el sinistre, dades relatives a la situació de la pòlissa, dades del prenedor, dades de l’assegurat, risc assegurat, dades relatives a la descripció i situació del sinistre i dades del perceptor de la indemnització.

L’informem que el tractament de les dades personals incloses al SIPFSRD es duu a terme de conformitat amb el que s’estableix en el Codi de Conducta Regulador del Tractament de Dades Personals en els Sistemes Comuns d’Informació del Sector Assegurador, promogut per UNESPA. Aquest codi va ser aprovat pel Comitè Executiu d’UNESPA en la reunió de 5 de desembre de 2019 i es va inscriure en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

CORRESPONSABLES DEL TRACTAMENT: les dades personals incloses al SIPFSRD seran tractades, en règim de corresponsabilitat, per totes les Entitats Asseguradores adherides als Sistemes. Pot consultar el llistat complet d’aquestes entitats, juntament amb les dades de contacte dels seus respectius Delegats de Protecció de Dades, a www.unespa.es i www.tirea.es.

Igualment, l’informem que Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras, SA (a partir d’ara, TIREA), té la condició d’encarregada del tractament.

La seva finalitat és la prevenció i detecció del frau prevenint l’entitat asseguradora una vegada emesa la pòlissa o detectant el frau ja comès en els sinistres declarats. Així mateix, la seva finalitat serà cooperar amb les Forces i Cossos de Seguretat per facilitar la investigació en possibles delictes de robatori i estafa, entre d’altres, relacionats amb els béns assegurats. Per exercir els drets de protecció de dades es pot adreçar a TIREA, carretera Las Rozas a El Escorial km 0,3, Las Rozas 28231 MADRID.

Podrà consultar la resta d’informació de protecció de dades als llocs web d’UNESPA (www.unespa.es) i TIREA (www.tirea.es).

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és, per a les finalitats a i b, l’execució d’un contracte, per a la finalitat c, l’interès legítim de MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA d’unificar la política comercial del Grup, així com oferir una atenció al client més completa i eficient. Per a la finalitat d, l’interès legítim de MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA de facilitar-li la informació relativa a les notícies del sector de l’assegurança que el puguin afectar. Per a la finalitat e, el compliment d’obligacions legals aplicables, així com per a les finalitats f i g, el consentiment que ens ha prestat. El tractament de les seves dades per a la finalitat h és legitimat, si escau, pel fet d’haver-hi una relació contractual prèvia amb vostè. Per acabar, en relació amb la finalitat indicada en l’apartat i, el tractament de les seves dades es justifica per l’interès legítim de MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA de respondre a la seva petició, i en cap cas els seus interessos com a interessat no queden afectats atès que es respon a la petició iniciada per vostè.

El tractament de les seves dades per a la finalitat j, de control de frau, que justifica i permet el tractament de les dades personals incloses al SIPFSRD és el compliment de les obligacions legals de detecció, prevenció i persecució del frau en l’assegurança que s’estableixen en l’article 100 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

El tractament de les seves dades per a les finalitats addicionals es basa en el consentiment específic prestat per vostè per a cadascuna de les finalitats. Tanmateix, pot retirar el consentiment en qualsevol moment per a qualsevol o totes les finalitats addicionals, sense que en cap cas la retirada d’aquests consentiments condicioni la gestió i administració del seu contracte, ni afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

4. Quant de temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la gestió i administració de la relació contractual i per a la gestió dels consentiments que ha atorgat al tractament de les seves dades personals, i en tot cas mentre no en sol·liciti la supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals que en cada cas corresponguin d’acord amb cada tipologia de dades.

Les dades contingudes en el SIPFSRD es conservaran durant un període de cinc anys des de la data del sinistre. És a dir, en cap cas aquests sistemes no contindran dades referides a sinistres ni a les pòlisses que hi estiguin associades d’una antiguitat superior a cinc anys. Transcorregut aquest termini, les dades es conservaran, degudament blocades, durant el termini de prescripció de les accions derivades dels contractes i posteriorment se suprimiran completament.

5. A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les seves dades es poden comunicar a les entitats següents del Grup MP —SENSEDI, ON RED i Fundació Mutua de Propietarios— per facilitar-li una gestió integral dels serveis contractats per mitjà de la seva pòlissa d’assegurança.

Així mateix, també es poden comunicar a aquestes entitats del Grup MP per unificar la política comercial del Grup, així com per oferir una atenció al client més completa i eficient.

En cas que sol·liciti informació sobre els serveis oferts per alguna de les societats del Grup mitjançant el nostre lloc web, és a dir, dels serveis oferts per SENSEDI, Fundació Mutua de Propietarios o On Red Asistencia y Reparaciones, S.A., les seves dades identificadores i de contacte es comunicaran a les societats que prestin els serveis pels quals s’ha interessat amb l’única finalitat de gestionar la seva petició com a responsables. Aquesta comunicació es considera necessària per poder respondre a la seva petició d’informació.

Les seves dades també s’han de comunicar a entitats financeres, per a la gestió de cobraments i pagaments i a fitxers comuns als quals Mutua de Propietarios s’hagi adherit per a la gestió de liquidació de sinistres i col·laboració estadisticoactuarial i per permetre la tarifació/selecció de riscos per elaborar estudis de tècnica asseguradora, així com amb finalitats de prevenció del frau.

Les dades personals contingudes al SIPFSRD es podran comunicar a les Entitats Asseguradores que hi estan adherides sempre que mantinguin amb vostè una relació contractual o vostè els hagi sol·licitat un contracte d’assegurança, així com a l’entitat a la qual s’hagi notificat la condició de potencial perceptor de la indemnització. Pot consultar la llista d’entitats adherides a www.unespa.es i www.tirea.es. Així mateix, les dades incloses en el SIPFSRD es podran comunicar, d’acord amb el que s’estableix en el Codi de Conducta, a la Secretaria d’Estat de Seguretat, a les Forces i Cossos de Seguretat i als òrgans judicials, quan ho requereixin.

6. Quins són els seus drets com a titular de les dades?

Dret

Contingut

Canals d'atenció

Accés

Pot obtenir confirmació de si tractem les seves dades personals, i pot consultar les seves dades personals incloses en els nostres fitxers.

Rectificació

Pot modificar les dades personals quan siguin inexactes, així com completar les que siguin incompletes.

Supressió

Pot sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. Mutua de Propietarios deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Oposició

Pot sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. Mutua de Propietarios deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir els seus drets enviant un correu electrònic a lopd@mutuadepropietarios.es

Per exercir els seus drets ha d’indicar el dret que vol exercir.

Limitació
del tractament

Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els casos següents:
- Mentre es comprovi la impugnació de l'exactitud de les seves dades.
- Quan el tractament sigui il·lícit, vostè s'oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti la limitació del seu ús.
- Quan Mutua de Propietarios no necessiti tractar les seves dades però vostè les necessiti per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- Quan s'hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per satisfer un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

Portabilitat

Pot rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i les que s'han obtingut de la seva relació contractual amb Mutua de Propietarios, així com transmetre-les a una altra entitat.

Canales de atención

Podrá ejercer sus derechos enviando un correo electrónico a lopd@mutuadepropietarios.es

*Para el ejercicio de sus derechos deberá adjuntar una copia de su DNI u otro documento que acredite su identidad, e indicar el derecho que desea ejercer.

Si considera que Mutua de Propietarios no ha tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa aplicable, pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent, al lloc web www.aepd.es.

En relació amb el tractament de comunicació de les dades de sinistralitat relacionades amb la seva assegurança i/o el seu sinistre al SIPFSRD, pot exercitar els drets esmentats dirigint-se per escrit a TIREA a l’adreça postal de carretera Las Rozas a El Escorial, km 0,3, CP 28231, Las Rozas (Madrid), o a l’adreça de correu electrònic centro.operaciones@tirea.es i indicant el nom i els cognoms. Així mateix, l’informem que, com que el tractament de les dades es basa en el compliment d’una obligació legal, no és possible l’exercici d’oposició i portabilitat.

Per acabar, l’informem que, en cas que consideri que s’ha produït una vulneració de la normativa de protecció de dades o del Codi de Conducta o en cas de no estar conforme amb la resposta rebuda després d’exercitar un dret, pot presentar una reclamació davant l’Organisme de Control del Codi de Conducta que regula el tractament de les dades incloses al SIPFSRD. Per fer-ho haurà de trametre l’escrit de reclamació a l’adreça indicada anteriorment o per mitjà de l’adreça de correu electrònic centro.operaciones@tirea.es. En l’escrit haurà d’indicar que l’objecte és la presentació d’una reclamació davant l’Òrgan de Control del Codi de Conducta, exposar les causes per les quals s’oposa a la decisió de l’entitat i aportar tots els documents que avalin la seva pretensió. En aquest sentit, pot fer ús dels formularis que UNESPA i TIREA posen a la seva disposició als llocs web www.unespa.es i www.tirea.es, respectivament.

Informació bàsica en matèria de protecció de dades:

Responsable del tractament: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalitat: complir la nostra obligació legal de disposar d’un canal de denúncies per mitjà del qual podem atendre i tramitar qualsevol denúncia o sol·licitud que ens faci arribar per mitjà d’aquest canal.

Drets: pot exercir els drets que se li confereixin en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: pot consultar informació addicional sobre Protecció de Dades aquí.

Basic information on data protection:

Responsible for the treatment: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Purpose: To follow the legal obligation of having a whistleblower channel through which we can assist you and process any complaint or request you send us through it.

Rights: To exercise the rights conferred on you in the applicable regulations on data protection, please send an email to lopd@mutuadepropietarios.es. .

+Info: To consult additional information on Data Protection, please click here.

Información básica en materia de protección de datos

Responsable del tratamiento: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalidad: Cumplir con nuestra obligación legal de disponer de un canal de denuncias a través del cual podemos atender y tramitar cualquier denuncia o solicitud que nos haga llegar Ud. a través del mismo.

Derechos: Puede ejercer los derechos que le sean conferidos en la normativa aplicable en materia de protección de datos a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos aquí.

Montepío Metalúrgico s’integra al Grup Mutua Propietarios

Montepío Metalúrgico, com a integrant del Grup MDC, quedarà integrat al Grup Mutua Propietarios, entitat líder especialista en la protecció integral del propietari i els seus immobles.

Per facilitar les tasques més habituals dels Col·laboradors, entri en aquest enllaç BANNER COL·LABORADORS

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí

Fusió del grup MDC al Grup Mutua Propietarios

Les companyies asseguradores del Grup MDC i Grup Mutua Propietarios es fusionen.

Amb la integració dels productes asseguradors de MDC als Grup Mutua Propietarios els mutualistes de MDC mantindran les mateixes condicions i cobertures concertades.

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí