Avis Legal

A. INTRODUCCIÓ I DADES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), Mutua de Propietarios comunica als usuaris les dades següents, com a titular d’aquest Lloc Web:

Aquest Lloc Web, situat a la URL (d’ara endavant, el Lloc Web), ha estat dissenyat, elaborat i creat i és posat a disposició del públic per MUTUA DE PROPIETARIOS Seguros y Reaseguros a Prima Fija, entitat matriu del GRUP MUTUA PROPIETARIOS (d’ara endavant, l’Entitat, la Mútua o MDP). Respecte a aquesta entitat, li facilitem la informació d’interès següent:

Domicili social: c/ Londres, 29. CP 08029. Barcelona.

CIF: G-08171332

Informació registral: inscrita amb el número M-199 al Registre de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

Web del titular: https://mutuadepropietarios.es/

Per al plantejament o resolució de qualsevol conflicte, incidència o qualsevol altra qüestió respecte a l’accés i navegació del Lloc Web, o en relació amb els continguts i serveis posats a la disposició del públic per mitjà d’aquest Lloc Web, pot contactar per telèfon, correu electrònic i/o l’adreça postal que s’indiquen a continuació:

 • Telèfons: 918 264 004 / 934 873 020
 • Adreça de correu electrònic: clientes@mutuadepropietarios.es
 • Adreça postal de contacte: C/ LONDRES, 29, 08029 BARCELONA, BARCELONA (mapa)

 

B. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

MDP recomana a l’usuari que llegeixi detingudament aquest text abans de l’accés, ús i navegació del Lloc Web.

Aquest Avís Legal té per objecte establir les condicions i pautes d’accés i ús per part dels usuaris del Lloc Web, així com dels continguts que s’hi mostren i comuniquen públicament.

El simple accés, ús i navegació per part de l’usuari del Lloc Web i dels continguts i serveis posats a la disposició del públic per mitjà d’aquest Lloc Web implica l’acceptació expressa i sense reserves per part de l’usuari dels termes que es detallen en aquest document, i l’usuari declara que ha llegit, coneix i comprèn aquest Avís Legal i també que assumeix totes les obligacions que l’incumbeixen com a usuari del lloc web.

Aquest document tindrà un període de validesa indefinit, sempre que no sigui modificat. No obstant això, MDP es reserva el dret de modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc Web, així com aquest document. L’accés, ús i navegació que l’usuari faci després de l’entrada en vigor dels possibles canvis o modificacions comporten l’acceptació d’aquests canvis per part de l’usuari.

Sense perjudici de la regulació que conté aquest document, MDP es reserva la possibilitat d’establir eventualment Condicions Particulars d’Ús del lloc web, cas en què els usuaris quedarien igualment vinculats pel contingut de les Condicions Particulars d’Ús que, en el seu cas, fossin publicades.

C. OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT

 1. Obligacions i responsabilitat de MDP en relació amb la informació publicada per mitjà del Lloc Web

MDP revisa periòdicament el contingut publicat i posat a la disposició del públic a través del Lloc Web mitjançant les accions pertinents amb la finalitat de garantir l’exactitud i precisió d’aquesta informació, actualitza periòdicament aquesta informació i corregeix errors eventuals amb la celeritat amb la màxima celeritat.

No obstant això, MDP no pot garantir la inexistència absoluta d’errors ni l’actualització contínua de la informació posada a la disposició del públic.

S’estableix expressament que MDP no és responsable, en cap cas, de:

  • La continuïtat dels continguts i serveis del Lloc Web.
  • L’existència d’errors en aquests continguts i serveis.
  • La presència de virus o altres categories de components nocius en el Lloc Web o en el servidor que el subministra.
  • La vulnerabilitat del Lloc Web i/o l’efectivitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin.
  • La falta d’utilitat o rendiment dels continguts i serveis del Lloc Web.
  • Els danys o perjudicis que causi, a ell mateix o a un tercer, qualsevol usuari que infringeixi les condicions, normes i instruccions que MDP estableix per a l’accés i ús del Lloc Web, o per mitjà de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

Sense perjudici de tot el que s’ha exposat, MDP declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència de virus o altres components maliciosos o nocius.

 1. Obligacions i responsabilitat dels usuaris

Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, l’usuari del lloc web es compromet a:

  • Un accés, ús i navegació del Lloc Web conforme a les disposicions establertes per la legislació i normativa vigents, la bona fe, l’ordre públic i els usos i costums generalment acceptats, així com a un accés, ús i navegació del Lloc Web d’acord amb les possibilitats i serveis que ofereix, així com amb les finalitats per a les quals ha estat concebut, i es compromet a no fer ús del Lloc Web amb una finalitat diferent de la que s’estableix en aquest Avís Legal.
  • No usar el Lloc Web ni els seus continguts amb finalitats il·lícites, contràries a la legislació i normativa vigents o lesives per als drets o interessos de MDP i/o de terceres persones, siguin físiques o jurídiques.
  • No causar perjudicis, danys o deterioraments al programari, eines i/o continguts que constitueixen el Lloc Web, i no impedir-ne el funcionament normal.
  • No provocar danys en els sistemes físics i lògics del Lloc Web, així com tampoc introduir o difondre a la xarxa, per mitjà del Lloc Web, virus informàtics o programari maliciós de qualsevol mena, o qualssevol altres eines susceptibles de provocar danys anàlegs o semblants.
  • No fer servir cap mena de procés automatitzat per accedir al Lloc Web, usar-lo i/o navegar-hi.

En tot cas, l’usuari és responsable, de manera única i exclusiva, de l’ús que faci del Lloc Web, així com dels continguts i eines posats a la disposició del públic per mitjà d’aquest Lloc Web, i ha d’assumir de manera única i exclusiva les responsabilitats de qualsevol índole que es puguin derivar de l’incompliment per part de l’usuari de les obligacions que conté aquest Avís Legal i/o de la legislació i normativa vigents en l’accés, ús i navegació que faci del Lloc Web, tant davant de MDP com respecte d’altres tercers. En aquest sentit, MDP no assumeix cap responsabilitat, tant directa com indirecta, derivada de l’incompliment per part de l’usuari dels compromisos i obligacions establerts en els paràgrafs precedents i queda exclosa de qualsevol responsabilitat, sigui directa o indirecta, respecte de qualsevol dany o perjudici causat a l’usuari del Lloc Web i/o a un tercer provocat pel mal ús, intencionat o no, que l’usuari faci del Lloc Web i/o dels continguts, eines i utilitats posats a la disposició del públic per mitjà d’aquest Lloc Web, així com per la inobservança del que s’ha estipulat en aquest document o en qualssevol altres que fossin publicats per MDP per mitjà del Lloc Web i vinculin als usuaris del Lloc Web.

L’usuari expressament exonera i manté indemne MDP respecte de qualsevol responsabilitat i/o reclamació emesa per una tercera persona física o jurídica que sorgeixi a conseqüència de l’accés, ús i navegació que l’usuari faci del Lloc Web.

En aquest sentit, MDP ofereix la possibilitat als usuaris d’aquest Lloc Web de denunciar i comunicar a MDP, per mitjà de l’adreça de correu electrònic cumplimientolegal@grupomdp.es, qualssevol abusos, incidències, vulneracions de drets, continguts inapropiats o contraris al que es disposa en aquestes condicions generals que puguin aparèixer en aquest Lloc Web, de què els usuaris tinguin esment. L’usuari ha de facilitar una breu explicació de les causes de la denúncia o incidència. Davant d’una denúncia, MDP ha d’actuar amb diligència per retirar les dades o informació denunciats, o impedir-hi l’accés. Quant a això, s’informa l’usuari que les dades del denunciant i del denunciat poden ser tractades per MDP amb la finalitat d’investigar l’abús, incidència, contingut o vulneració reportada i determinar si s’ha de comunicar a les autoritats públiques competents. En cas afirmatiu, aquestes dades s’han de fer arribar a les autoritats públiques administratives i/o judicials i a les forces i cossos de seguretat. Sense perjudici d’aquesta possibilitat de comunicació i denúncia que ofereix MDP, l’usuari pot fer servir altres sistemes de comunicació o denúncia que continguin les xarxes socials en què MDP tingui perfils oficials creats.

D. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

En cas que l’usuari del lloc web enviï informació de qualsevol mena a l’Entitat, mitjançant els canals posats a disposició amb aquesta finalitat en el mateix Lloc Web, l’usuari declara i garanteix que ho fa lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret d’un tercer i que no té caràcter confidencial.

L’usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixa indemne MDP per qualsevol comunicació que subministri personalment o en nom seu, i aquesta responsabilitat té, sense cap restricció, la seva exactitud, originalitat i titularitat.

E. RESPONSABILITAT DE TERCERS, PUBLICITAT I/O ENLLAÇOS

El Lloc Web pot allotjar, de manera provisional o permanent, enllaços o tecnologies semblants (d’ara endavant i de manera genèrica, enllaços) que redirigeixin l’usuari a altres pàgines o llocs web i/o espais publicitaris gestionats per tercers.

En cas que hi hagi aquests enllaços, tenen com a única finalitat facilitar i permetre l’accés a l’usuari a continguts i/o serveis que puguin resultar del seu interès que, en tot cas, han de gestionar tercers i no pas l’Entitat.

MDP no es responsabilitza ni fa propis els continguts, serveis i qualsevol altra informació proporcionada per tercers que puguin allotjar els enllaços disponibles al Lloc Web.

Així, els titulars de les pàgines o llocs web de destí dels enllaços són els únics responsables de garantir que el contingut que allotgin compleix la totalitat de requeriments legals que siguin aplicables, i els usuaris que accedeixin a les pàgines o llocs web a les quals dirigeixen aquests enllaços són els únics responsables de les relacions jurídiques de qualsevol tipus que estableixin amb els tercers responsables de les pàgines o llocs web de destí.

En cas d’existir aquestes relacions jurídiques, s’entén que en tot cas es duen a terme entre l’usuari i el tercer i, per tant, en un àmbit extern i aliè al Lloc Web, i que l’usuari assumeix sota la seva exclusiva i única responsabilitat els danys i/o perjudicis que li siguin ocasionats a conseqüència de l’ús que faci de les pàgines o llocs web enllaçats.

MDP no assumeix cap responsabilitat, sigui directa o indirecta, derivada de les connexions que es facin per mitjà dels enllaços, o dels continguts als quals dirigeixin aquests enllaços, ni garanteix la disponibilitat tècnica, licitud, veracitat, utilitat, qualitat, fiabilitat, exactitud, correcció o moralitat dels continguts, informacions o serveis a què s’accedeixi per mitjà d’aquests enllaços, sempre que no siguin directament gestionats o controlats per l’Entitat.

Incloure enllaços i connexions externes no implica, en cap cas, tret que s’indiqui expressament el contrari, associació, relació ni participació de MDP amb les entitats o terceres persones connectades.

F. LIMITACIÓ DE GARANTIES DE L’ENTITAT

MDP no garanteix la disponibilitat ininterrompuda, l’accés o la continuïtat del funcionament del Lloc Web, i tampoc que l’accés al Lloc Web no sigui temporalment interromput per raons d’índole tècnica, ni que els continguts a què accedeixen els usuaris, o el programari que serveix de base al Lloc Web, sigui permanentment lliure d’errors.

En conseqüència, MDP no assumeix cap responsabilitat, sigui directa o indirecta, dins dels límits establerts per la normativa vigent, respecte de qualsevol perjudici causat als usuaris del Lloc Web provocat o pogués derivar-se de la seva no disponibilitat, errors d’accés, falta de continuïtat del lloc web, interferències, interrupcions o blocatges de servei, omissions, deficiències o sobrecàrrega de les línies de telefòniques o d’Internet, avaries o desconnexions del sistema, així com respecte de qualsevol dany o perjudici causat a conseqüència d’intromissions il·legítimes en el Lloc Web, sigui en forma de programari maliciós, virus, cucs, troians, codi maliciós o qualssevol altres figures anàlogues.

Així mateix, MDP no assumeix cap responsabilitat, tant directa com indirecta, respecte de cap conseqüència, dany o perjudici, de qualsevol índole, que eventualment sofreixi l’usuari i que sigui originat a conseqüència de l’accés i/o ús de la informació posada a la disposició del públic per mitjà del Lloc Web.

G. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La titularitat de tots i cadascun dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual del Lloc Web, dels seus dissenys gràfics, de les informacions i codis que contenen, del contingut i del programari que serveix de base al Lloc Web, així com les marques, noms comercials, noms de domini i qualssevol altres continguts susceptibles d’aplicació industrial i/o comercial relatius al servei, funcionalitats o utilitats del Lloc Web pertany de manera única i exclusiva a l’Entitat, o bé han estat inclosos en el Lloc Web amb autorització prèvia dels seus legítims titulars i/o complint la legislació i normativa vigents. Així mateix, el Lloc Web pot incloure signes distintius, continguts, dissenys gràfics, etc., propis de les entitats que integren el Grup Mutua Propietarios, que constitueixen drets de Propietat Industrial i Intel·lectual que corresponen a l’entitat del Grup Mutua Propietarios a la qual facin referència.

El fet que el Lloc Web posi a la disposició del públic actius i/o utilitats protegits per les normes reguladores de la Propietat Industrial i Intel·lectual no permetrà entendre, en cap cas, que es concedeixi als usuaris del Lloc Web cap llicència d’explotació respecte a aquestes, de manera total ni parcial. L’obtenció d’aquesta llicència per part dels usuaris requereix l’autorització, prèvia, expressa i atorgada per escrit dels legítims titulars de l’actiu intangible de què es tracti.

De manera expressa l’usuari es compromet i s’obliga a respectar tots i cadascun dels actius protegits mitjançant drets de Propietat Industrial o Intel·lectual als quals accedeixi per mitjà del Lloc Web, i per a l’usuari del Lloc Web queda expressament prohibit qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, transformació i, en general, qualsevol forma d’explotació d’actius intangibles, obres o continguts als quals accedeixi per mitjà del Lloc Web, excepte quan tingui autorització prèvia, expressa i atorgada per escrit dels legítims titulars de l’actiu intangible de què es tracti.

S’informa l’usuari que qualsevol allotjament de continguts en aquest Lloc Web que faci l’usuari a conseqüència del seu ús implica la cessió gratuïta i per temps indefinit, a favor de MDP, de tots els drets d’explotació sobre aquests continguts, és a dir, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

H. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Podeu consultar la nostra Política de Privacitat (aquí).

I. INFORMACIÓ SOBRE GALETES

Podeu consultar la nostra Política de Galetes (aquí).

J. MODIFICACIONS I SUSPENSIÓ DE LA DISPONIBILITAT DEL LLOC WEB

MDP es reserva el dret de dur a terme, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions, supressions o actualitzacions respecte de la informació posada a la disposició del públic per mitjà del Lloc Web, en la seva configuració interna o en la seva presentació.

Així mateix, MDP es reserva el dret de modificar, totalment o parcialment, l’Avís Legal, la Política de Privacitat i la Política de Galetes posats a la disposició dels usuaris per mitjà del Lloc Web, incloent-hi, modificant o eliminant les clàusules que consideri necessàries, sense avís previ i en el moment que cregui oportú.

Les modificacions que es puguin dur a terme, segons cada cas, substituiran, completaran i/o modificaran els documents d’Avís Legal, la Política de Privacitat i la Política de Galetes.

Les possibles modificacions poden estar motivades, entre altres motius, per canvis tècnics en el servei prestat mitjançant el Lloc Web, canvis en la normativa o canvis en les funcionalitats del Lloc Web, o bé amb la finalitat de preservar la disponibilitat del Lloc Web davant eventuals usos abusius manuals o robotitzats d’accés al Lloc Web.

L’usuari declara expressament que coneix, entén i accepta la possibilitat de modificació de l’Avís Legal, la Política de Privacitat i/o la Política de Galetes que té MDP i, en cas que, produïdes aquestes modificacions, continuï fent servir el servei prestat pel Lloc Web, s’entén que accepta les modificacions introduïdes.

Igualment, MDP es reserva el dret a suspendre temporalment o definitivament, i sense avís previ, l’accessibilitat al Lloc Web, sigui amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora del Lloc Web, o de suspensió definitiva de la disponibilitat i posada a la disposició del Lloc Web.

K. NORMES D’ÚS DE XARXES SOCIALS

L’ús de les xarxes socials de MDP o de qualsevol de les entitats del Grup Mutua Propietarios, a LinkedIn, Twitter, Google Plus, YouTube, Instagram i Facebook queda sotmesa als termes i condicions d’ús següents:

 • Com que es tracta de fòrums públics, quan l’usuari publica qualsevol dada, comentari o informació, assumeix que pugui ser vist per la resta d’usuaris d’aquesta xarxa social i per MDP o l’entitat del Grup Mutua Propietarios que correspongui.
 • Preguem que es parli en primera persona i que es tracti d’aportar valor en els comentaris i es facilitin informacions contrastades. L’usuari és responsable de les seves aportacions i de les conseqüències en la seva imatge i reputació. En cas de dubtes, val més no fer cap contribució.
 • Aquests espais constitueixen fòrums d’intercanvi d’opinions o per al debat constructiu. No serveixen per provocar polèmica, desqualificar altres usuaris o tercers, ni per presentar queixes i reclamacions, les quals s’han de canalitzar per mitjà de les vies específiques que MDP o les entitats del Grup Mutua Propietarios tenen establertes per a aquesta finalitat.
 • Cal tractar amb respecte els altres usuaris. S’ha de fer servir un llenguatge apropiat i correcte.
 • No s’ha de publicar material publicitari ni fer ús d’aquest perfil per buscar feina.
 • La contribució de l’usuari ha de presentar dades reals i concretes. Es permeten cites o la reproducció de petits fragments de textos, llibres o obres en general de tercers, sempre que se n’indiqui la font i el nom de l’autor.
 • Hem de preservar el bon ús d’aquest perfil i, per això, MDP o l’entitat del Grup Mutua Propietarios que correspongui, com a administradors, es reserven el dret d’eliminar, sense dret a rèplica, qualsevol aportació que:
  • Considerin il·legal, irrespectuosa, amenaçadora, infundada, calumniosa, difamatòria, obscena, inapropiada, èticament o socialment discriminatòria.
  • Incorpori dades de tercers sense la seva autorització.
  • Contingui qualsevol mena de material publicitari o de propaganda, personal o en benefici de tercers, siguin persones físiques o jurídiques.
  • Sigui redundant.
  • Publiqui repetidament el mateix contingut.
  • No estigui relacionada amb la finalitat de la pàgina.
 • Només es poden descarregar continguts, copiar o imprimir qualsevol contribució per a un ús personal o privat.

MDP o l’entitat del Grup Mutua Propietarios en qüestió no es fan responsables de les opinions mostrades als seus respectius perfils en xarxes socials i no assumeixen cap garantia sobre la veracitat, exactitud o actualització de les informacions que continguin els perfils. Així mateix, no es fan responsables dels llocs webs aliens als quals es pot accedir mitjançant vincles (links) des d’aquests perfils o de qualsevol contingut posat a la seva disposició per tercers.

L. LEGISLACIÓ I FUR

L’Avís Legal, la Política de Privacitat, les Condicions Generals de Contractació i la Política de Galetes del Lloc Web han estat redactats en castellà i català i de conformitat amb les lleis i normativa d’Espanya. Els usuaris del Lloc Web accepten com a legislació rectora de tota relació que entaulin amb MDP per mitjà d’aquest Lloc Web la llei espanyola.

En cas que no hi hagi previsió legal que exigeixi la submissió a un determinat fur, les parts, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur que els correspongui, admeten que qualsevol disputa relativa a la seva relació amb MDP s’ha de dirimir als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona per a la discussió litigiosa.

Montepío Metalúrgico s’integra al Grup Mutua Propietarios

Montepío Metalúrgico, com a integrant del Grup MDC, quedarà integrat al Grup Mutua Propietarios, entitat líder especialista en la protecció integral del propietari i els seus immobles.

Per facilitar les tasques més habituals dels Col·laboradors, entri en aquest enllaç BANNER COL·LABORADORS

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí

Fusió del grup MDC al Grup Mutua Propietarios

Les companyies asseguradores del Grup MDC i Grup Mutua Propietarios es fusionen.

Amb la integració dels productes asseguradors de MDC als Grup Mutua Propietarios els mutualistes de MDC mantindran les mateixes condicions i cobertures concertades.

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí