Protocol Canal denúncies Grup Mutua Propietarios

1. Introducció

Aquest Protocol ha estat objecte de revisió i actualització amb motiu de l’aprovació, el febrer del 2023, de la nova Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que respon a l’obligació de transposar, a l’ordenament jurídic espanyol, la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió (coneguda com la directiva whistleblowing).

Totes dues normatives pretenen reforçar la cultura de compliment de les entitats públiques i privades mitjançant la protecció dels denunciants que informin sobre infraccions conegudes en el context laboral o professional, per mitjà dels anomenats canals denúncies.

Les disposicions previstes en l’esmentada Llei 2/2023 han implicat canvis en el funcionament i estructura del Canal denúncies del Grup MP, els quals es descriuen al llarg d’aquest Protocol, entre els quals destaquem: (i) la possibilitat de presentar consultes o denúncies tant d’una manera escrita com verbal, (ii) es reforça el respecte a la confidencialitat tant de l’informant com de la persona denunciada, (iii) es designa el Comitè Ètic del Grup MP com a responsable del Canal denúncies del Grup MP, les funcions de gestió del qual es deleguen al director de Cultura, Persones i Talent del Grup MP (nomenaments que haurà d’aprovar el Consell d’Administració de MP), (iv) s’haurà de notificar aquests nomenaments a l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant que resulti competent, (v) s’informarà degudament sobre l’existència de canals externs per presentar consultes o denúncies, (vi) s’inclou l’obligació del Responsable del Canal denúncies de comunicar els supòsits constitutius de delicte penal, al Ministeri Fiscal, (vii) es garanteixen els drets de presumpció d’innocència i honor de la persona denunciada i (viii) s’aplicaran els terminis previstos en la norma per al justificant de recepció de les comunicacions, la fase d’investigació i la seva resolució.

2. Objecte

L’objecte del present Protocol consisteix a establir el funcionament del Canal denúncies del Grup Mutua Propietarios (d’ara endavant Grup MP), és a dir, el sistema intern d’informació, consulta i/o denúncia de possibles delictes i incompliments normatius.

El Consell d’Administració de Mutua de Propietarios (MP) és el responsable de la implantació del Canal denúncies del Grup MP, després d’una consulta prèvia amb la representació legal dels treballadors.

El Canal denúncies del Grup MP es constitueix amb les finalitats següents:

  • dotar els empleats, directius, membres del Consell d’Administració i col·laboradors externs de qualsevol de les entitats del Grup MP d’un mecanisme per poder informar, consultar i/o denunciar possibles delictes i/o incompliments de la llei vigent i/o el Codi Ètic i de Conducta del Grup MP, per fomentar així la cultura de la informació/comunicació com a mecanisme per prevenir i detectar la comissió de delictes o amenaces a l’interès públic, i alhora;

  • protegir les persones físiques que informin, facin consultes i/o denunciïn per mitjà d’aquest canal (els informants), tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

3. Normativa aplicable

Per a l’elaboració del present Protocol s’han tingut en consideració les disposicions que es detallen a continuació:

  • Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

  • Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD).

4. Comitè d’Ètica del Grup MP

Per conèixer, analitzar i resoldre les comunicacions, consultes i denúncies que puguin arribar a través del Canal denúncies del Grup MP, el Consell d’Administració del Grup MP va constituir el 30 de juny de 2015 el Comitè d’Ètica del Grup MP, el qual està integrat pels responsables següents:

  • Director de Cultura, Persones i Talent del Grup MP.

  • Responsable d’Assessoria Jurídica i Compliment Legal del Grup MP.

  • Dos consellers del Consell d’Administració de MP, designats pel mateix Consell.

Aquest Comitè d’Ètica del Grup MP és responsable del Canal denúncies del Grup MP (és a dir, el responsable del Sistema, tal com es denomina en la Llei 2/2023). Aquest Comitè haurà de desenvolupar les seves funcions d’una manera independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de l’entitat, no podrà rebre instruccions de cap mena en el seu exercici i haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris per dur-les a terme.

Tanmateix, el Comitè d’Ètica del Grup MP ha delegat en el director de Cultura, Persones i Talent del Grup MP les facultats de gestió del Canal denúncies del Grup MP, d’informació i de tramitació d’expedients d’investigació.

El nomenament del Comitè d’Ètica del Grup MP com a responsable del Canal Denúncies del Grup (responsable del Sistema), així com la delegació de facultats de gestió del Canal denúncies del Grup MP en favor del director de Cultura, Persones i Talent del Grup MP, serà degudament aprovat pel Consell d’Administració de Mutua de Propietarios (matriu del Grup MP). Posteriorment, es notificaran a l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant competent.

En cas que la comunicació, consulta o denúncia sigui relativa a un dels membres del Comitè d’Ètica del Grup MP, aquest membre queda automàticament apartat a fi de resoldre-la.

5. Funcionament del Canal denúncies del Grup MP

5.1 Comunicacions, consultes i/o denúncies

Per mitjà del Canal denúncies del Grup MP, els empleats, directius, membres del Consell d’Administració i col·laboradors externs de qualsevol de les entitats del Grup MP, poden comunicar, consultar i/o denunciar:

  1. Qualsevol acció o omissió que pugui constituir una infracció del Dret de la Unió Europea sempre que:
   • entri dins de l’àmbit d’aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats en l’annex de la Directiva (UE) 2019/1937;
   • afecti els interessos financers de la Unió Europea tal com es preveuen en l’article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE); o
   • incideixi en el mercat interior, tal com es preveu en l’article 26, apartat 2 del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixin les normes de l’impost de societats o amb pràctiques la finalitat de les quals sigui obtenir un avantatge fiscal que desvirtuï l’objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l’impost de societats.
  2. Qualsevol acció o omissió que pugui ser constitutiva d’infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s’entén que hi estan compreses totes les infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin una pèrdua econòmica per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

En tot cas, els empleats, directius, consellers i col·laboradors externs tenen l’obligació d’informar el responsable del Canal denúncies del Grup MP, en cas de rebre informació relativa a un suposat delicte o infracció del Codi Ètic i de Conducta del Grup MP, quan aquesta no s’hagi presentat per mitjà del Canal denúncies del Grup MP.

5.2 Correu electrònic i bústia de veu habilitats per enviar comunicacions, consultes i/o denúncies

La comunicació amb el Canal denúncies del Grup MP es pot fer mitjançant:

  • el correu electrònic cumplimientolegal@grupomdp.es (actiu des de l’1 de juliol de 2015), que permet enviar comunicacions, consultes i denúncies, per escrit; i

  • una bústia de veu per mitjà del 934674795, que permet fer comunicacions, consultes i denúncies, verbalment.

D’aquesta manera, l’informant que vulgui enviar una comunicació, consulta o denúncia, pot triar entre enviar-la per escrit o de manera verbal. Així mateix, a sol·licitud de l’informant, també es pot presentar mitjançant una reunió presencial dins del termini màxim de set dies.

Les comunicacions (sigui de tipus informatiu, consulta o denúncia) poden ser anònimes, això és, l’informant pot decidir si s’estima més no revelar la seva identitat quan fa la comunicació o mostrar-la.

No obstant això, en cas de fer alguna consulta a través d’aquest canal, s’aconsella que l’informant s’identifiqui, a fi que pugui rebre una resposta en el correu electrònic o l’adreça postal que indiqui. A aquest efecte, s’habilita un espai en el formulari del Canal denúncies perquè l’informant indiqui on vol rebre la resposta a la comunicació enviada (també pot fer aquesta indicació verbalment per mitjà de la bústia de veu).

En tot cas, el Canal denúncies del Grup MP està preparat per garantir la confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació de la comunicació, així com la protecció de dades, per impedir l’accés de personal no autoritzat.

Cal guardar una còpia de les comunicacions, consultes i denúncies que es presentin verbalment, mitjançant enregistrament de les converses. Així mateix, s’ha d’assabentar l’informant del tractament de les seves dades d’acord amb el que estableix el RGPD i la LOPD, de conformitat amb el que s’indica més endavant en aquest Protocol.

A banda del Canal denúncies del Grup MP, cal informar, d’una manera clara i accessible, sobre els canals externs d’informació davant les autoritats competents i, si escau, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.

Així mateix, tota persona física pot informar davant l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (regulada en la Llei 3/2023), o davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, de la comissió de qualsevol acció o omissió inclosa en l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/2023, tant directament com amb comunicació prèvia a través del Canal denúncies del Grup MP.

5.3 Procediment per enviar comunicacions, consultes i/o denúncies

Es presenta un resum gràfic del procés:

5.3.1 Recepció Comunicació/Consulta/Denúncia

S’accedeix al Canal denúncies del Grup MP a través de qualsevol de les pàgines web de les entitats del Grup MP. Al peu de pàgina de cada web s’hi ha habilitat la pestanya Canal denúncies. Clicant-hi s’accedeix a la web del Canal denúncies del Grup MP.

En aquesta web del Canal denúncies del Grup MP hi ha disponible un formulari amb determinats camps informatius que l’informant pot emplenar o no (segons el seu parer), per enviar la comunicació, consulta o denúncia per escrit. Clicant al botó d’enviament del formulari, s’envia al correu electrònic indicat anteriorment, i així queda presentada la comunicació, consulta o denúncia. També hi ha disponible el telèfon amb bústia de veu indicat anteriorment, per presentar les comunicacions, consultes o denúncies verbalment.

Una vegada presentada una comunicació, consulta o denúncia mitjançant el Canal denúncies del Grup MP, l’informant rebrà un justificant de recepció en el termini màxim de set dies naturals posteriors.

L’accés al contingut de la bústia del correu electrònic del Canal denúncies del Grup MP i l’accés al contingut de la bústia de veu estan restringits a les persones que integren el Comitè d’Ètica del Grup MP. Aquestes persones seran les qui en primera instància rebran les comunicacions, consultes o denúncies que es presentin per aquest canal.

5.3.2 Anàlisi i Valoració

El director de Cultura, Persones i Talent del Grup MP analitzarà i valorarà, prèviament, la naturalesa de la comunicació, consulta o denúncia rebuda. Una vegada feta aquesta anàlisi i valoració, l’elevarà al Comitè d’Ètica del Grup MP.

En cas que es tracti d’una comunicació o consulta, el Comitè d’Ètica del Grup MP ha de respondre directament al sol·licitant i indicar si es tracta d’un incompliment o suposat delicte. Si el Comitè considera que el motiu de la consulta pot ser objecte d’un incompliment del Codi Ètic i de Conducta del Grup MP o un acte presumptament delictiu, ha de recomanar al sol·licitant que presenti una denúncia, i li ha de comunicar d’una manera expressa la garantia de preservació del seu anonimat.

En cas que es tracti d’una denúncia, el director de Cultura, Persones i Talent del Grup MP ha d’analitzar i valorar, prèviament, la naturalesa del correu o missatge de veu rebuts, i si és procedent la seva investigació, i ha d’informar el Comitè d’Ètica del Grup MP de les seves conclusions, el qual decidirà d’acord amb el seu informe si cal obrir un expedient sancionador.

En cas que el Comitè d’Ètica decideixi que no és procedent obrir un expedient sancionador i que la denúncia no és anònima, cal comunicar la no obertura d’un expedient sancionador al denunciant i explicar-li els motius de la improcedència de la seva tramitació.

Durant la tramitació de l’expedient, els afectats per la comunicació tenen dret a la presumpció d’innocència, al dret de defensa i al dret d’accés a l’expedient en els termes regulats en aquesta llei, així com a la mateixa protecció establerta per als informants, i es preserva la seva identitat i es garanteix la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

5.3.3 Mandat d’Instrucció

En cas que el Comitè d’Ètica del Grup MP, després de valorar l’informe del director de Cultura, Persones i Talent del Grup MP, trobi indicis suficients d’un incompliment o d’un acte presumptament delictiu, cal obrir un expedient sancionador i nomenar un instructor membre del Comitè d’Ètica del Grup MP per a la seva instrucció.

El termini màxim per fer les actuacions d’investigació és de tres mesos des de la recepció de la comunicació. El Comitè d’Ètica podrà mantenir comunicació amb l’informant, fins i tot demanar-li informació addicional per fer una anàlisi completa.

Totes les persones sotmeses a l’àmbit del Codi Ètic i de Conducta del Grup MP, siguin empleats o no, tenen el deure de cooperar en les investigacions que es duguin a terme sobre possibles incompliments del Codi i conductes presumptament delictives.

5.3.4 Comunicació al denunciant si aquest no és anònim i al denunciat

En cas que la denúncia no sigui anònima, una vegada el Comitè d’Ètica del Grup MP hagi resolt si és procedent iniciar un expedient sancionador sobre els fets, cal comunicar-ne l’obertura al denunciant i al denunciat, així com l’instructor assignat.

5.3.5 Anàlisi i Planificació

L’instructor presentarà davant el Comitè d’Ètica del Grup MP, en el termini màxim de deu dies hàbils, la planificació, les accions i el cost econòmic (si n’hi ha) del procés d’instrucció. Aquest ha de ser aprovat pel Comitè.

5.3.6 Instrucció

L’instructor redactarà un plec de càrrecs que haurà de contenir com a mínim el següent: la identificació dels presumptes responsables, l’exposició dels fets imputats, el presumpte incompliment del Codi Ètic o acte presumptament delictiu que aquests fets puguin constituir, les sancions aplicables i l’òrgan competent per imposar la sanció.

El plec de càrrecs s’ha de notificar al denunciat, a fi que en el termini de deu dies hàbils pugui efectuar al·legacions i sol·licitar la pràctica de les proves que siguin pertinents per al seu descàrrec.

L’instructor ha d’acordar, si és pertinent, la pràctica de les proves, en un termini de deu dies hàbils i una vegada practicades les proves, i ha de redactar la proposta de resolució de l’expedient que es notificarà a l’interessat a fi que en un període addicional de deu dies hàbils pugui fer al·legacions.

5.3.7 Presa de decisions

Transcorreguts els terminis establerts associats a la instrucció de l’expedient, l’instructor ha d’elevar al Comitè d’Ètica del Grup MP l’expedient per a la seva resolució (en què no s’inclourà l’instructor). El Comitè d’Ètica, en vista de l’expedient, ha de resoldre si és procedent i, en cas positiu, decidir la sanció disciplinària aplicable o, si escau, la denúncia penal corresponent (el Comitè ho ha de comunicar immediatament al Ministeri Fiscal si la conducta pot ser constitutiva de delicte).

Aquesta decisió s’ha de comunicar al denunciat i al denunciant en cas que no sigui anònim.

5.3.8 Execució

En cas que el denunciat tingui un vincle laboral amb el Grup MP, el director de Cultura, Persones i Talent del Grup MP és el responsable de la imposició de la sanció disciplinària en el marc de l’ordenació jurídica de faltes i sancions recollida en el Conveni Col·lectiu General d’Àmbit Estatal per a les Entitats d’Assegurances, Reassegurances i Mútues d’Accidents de Treball per al personal de Mutua de Propietarios i DAS Defensa del Automovilista y de Siniestros-Internacional, SA, de Seguros y Reaseguros, o el que defineixin els Convenis aplicables a les Societats filials o la legislació laboral general per als restants empleats del Grup.

En cas que el denunciat sigui membre del Consell d’Administració d’una de les empreses del Grup MP, el Comitè d’Ètica n’ha d’informar el Consell d’Administració de MP i aquest òrgan és qui imposarà la sanció acordada pel Comitè ja tipificada en el Codi de Bon Govern.

En cas de persones vinculades mitjançant un contracte mercantil, és el mateix Comitè d’Ètica el que decideix el tipus de mesura disciplinària que correspon imposar segons el tipus d’incompliment detectat, a banda de la possible denúncia penal.

5.4 Confidencialitat

Els membres del Comitè d’Ètica del Grup MP, així com les persones que hagin format part d’aquest òrgan en algun moment, tenen el deure de confidencialitat permanent sobre les persones que formulin qualsevol comunicació, consulta o denúncia. En tot cas, l’informant té dret a impedir que la seva identitat sigui revelada a terceres persones.

El Canal denúncies del Grup MP ha de disposar de mesures tècniques i organitzatives adequades per preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents als afectats i a qualsevol tercer que s’esmenti en la informació subministrada, especialment la identitat de l’informant en cas que s’hagi identificat.

La identitat de l’informant només es pot comunicar a l’Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l’autoritat administrativa competent, en el marc d’una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

5.5 Protecció de dades personals

Els tractaments de dades personals que s’obtinguin a través del Canal denúncies del Grup MP es regeixen pel que es disposa en el RGPD i la LOPD, així com per l’altra normativa aplicable.

No es poden recopilar dades personals la pertinència de les quals no sigui palesa per tractar una informació específica o, si es recopilen per accident, s’han d’eliminar sense dilació indeguda.

El responsable del tractament de les dades obtingudes a través del Canal denúncies del Grup MP és el Consell d’Administració de MP (matriu del Grup MP), que ha de tractar les dades amb la finalitat de complir l’obligació legal de disposar d’un canal de denúncies per mitjà del qual es pugui atendre i tramitar qualsevol consulta o denúncia, presentada per empleats, directius, membres del Consell d’Administració i/o col·laboradors externs de les entitats del Grup MP.

6. Llibre de registre del Canal denúncies del Grup MP

El director de Cultura, Persones i Talent del Grup MP s’encarrega de portar un llibre-registre de les informacions rebudes a través d’aquest canal, i de les investigacions internes a què hagin donat lloc, i en tot cas ha de garantir els requisits de confidencialitat que preveu el present Protocol, així com la Llei 3/2023.

Aquest registre no pot ser públic i, solament a petició raonada d’una autoritat judicial competent, mitjançant una ordre, i en el marc d’un procediment judicial i sota la tutela de l’autoritat, es pot consultar totalment o parcialment el contingut del registre esmentat.

7. Actualització i Modificació

El present Protocol ha de ser revisat almenys una vegada l’any, pels membres del Comitè Ètic del Grup MP, com a part del programa de revisió anual de la documentació del Grup MP.

Qualsevol canvi en aquest document requereix l’acord dels responsables d’aquest Protocol.

Qualsevol modificació d’aquest Protocol requereix l’aprovació de la Direcció General.

8. Entrada en vigor

El present Protocol ja està en vigor.

Tots els empleats hi tenen accés mitjançant el Portal de l’Empleat. També és accessible a Z:\PERSONAS\Politicas MdP\CODIGO ETICO.

Així mateix, s’hi pot accedir a través de les pàgines web de les entitats del Grup MP, per mitjà de la pestanya Canal denúncies, que apareix al peu de pàgines de les webs.

Informació bàsica en matèria de protecció de dades:

Responsable del tractament: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalitat: complir la nostra obligació legal de disposar d’un canal de denúncies per mitjà del qual podem atendre i tramitar qualsevol denúncia o sol·licitud que ens faci arribar per mitjà d’aquest canal.

Drets: pot exercir els drets que se li confereixin en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: pot consultar informació addicional sobre Protecció de Dades aquí.

Basic information on data protection:

Responsible for the treatment: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Purpose: To follow the legal obligation of having a whistleblower channel through which we can assist you and process any complaint or request you send us through it.

Rights: To exercise the rights conferred on you in the applicable regulations on data protection, please send an email to lopd@mutuadepropietarios.es. .

+Info: To consult additional information on Data Protection, please click here.

Información básica en materia de protección de datos

Responsable del tratamiento: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalidad: Cumplir con nuestra obligación legal de disponer de un canal de denuncias a través del cual podemos atender y tramitar cualquier denuncia o solicitud que nos haga llegar Ud. a través del mismo.

Derechos: Puede ejercer los derechos que le sean conferidos en la normativa aplicable en materia de protección de datos a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos aquí.

Montepío Metalúrgico s’integra al Grup Mutua Propietarios

Montepío Metalúrgico, com a integrant del Grup MDC, quedarà integrat al Grup Mutua Propietarios, entitat líder especialista en la protecció integral del propietari i els seus immobles.

Per facilitar les tasques més habituals dels Col·laboradors, entri en aquest enllaç BANNER COL·LABORADORS

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí

Fusió del grup MDC al Grup Mutua Propietarios

Les companyies asseguradores del Grup MDC i Grup Mutua Propietarios es fusionen.

Amb la integració dels productes asseguradors de MDC als Grup Mutua Propietarios els mutualistes de MDC mantindran les mateixes condicions i cobertures concertades.

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí