Política de privadesa

Mitjançant aquesta política de privacitat, l’informem sobre la recopilació, tractament i ús de les seves dades personals.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat del responsableMutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija (MDP), amb CIF G-08.171.332.
AdreçaMutua de Propietarios, carrer de Londres, 29, 08029, Barcelona (Espanya).
Correulopd@mutuadepropietarios.es
Contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD)dpd@mutuadepropietarios.es

Altres societats del Grup Mutua Propietarios (Grup MP)
L’informem que, per a alguns serveis o tractaments identificats en aquesta política de privacitat, poden esdevenir responsables les societats següents del Grup MP:

 • Best Technologies for Buildings, SL (d’ara endavant, SENSEDI), amb CIF B-65670861.
 • Funciona Asistencia y Reparaciones, SA (d’ara endavant, FUNCIONA), amb CIF A-87190542.
 • Fundació Mutua de Propietarios, amb CIF G-67133942.


2. Amb quina finalitat tractem les seves dades i quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
A MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA tractarem les dades personals que ens faciliti per mitjà d’aquest Lloc Web, inclosos les dades del seu perfil personal inclosos en el seu currículum (c. v.), amb les següents finalitats principals:

 • Per valorar la seva candidatura i gestionar la seva participació en el procediment o procediments de selecció de personal en què s’hagi interessat.

  MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, com a societat matriu del Grup Mutua Propietarios, gestiona de manera centralitzada les candidatures de les companyies del Grup, cas en què actua com a Encarregat de tractament de les seves dades personals. Per tant, en cas que sigui aplicable a una posició de qualsevol de les societats del Grup MP, l’entitat en qüestió és la Responsable del tractament de les seves dades personals.

  La base legal per al tractament de les seves dades personals és l’execució de mesures precontractuals dutes a terme per part seva en el moment d’enviar-nos la seva candidatura (article 6.1.b del Reglament general de protecció de dades). 
   
 • Addicionalment, i únicament en el cas en què ho consenti de manera expressa, MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA també pot tractar les seves dades per trametre-li per correu electrònic o altres mitjans electrònics equivalents comunicacions sobre procediments de selecció de personal oberts per MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA o per qualssevol de les entitats del Grup Mutua Propietarios esmentades més amunt, a fi que pugui valorar si vol participar en els processos de selecció d’aquestes empreses per cobrir les seves pròpies vacants laborals. 

  La base legal serà el consentiment exprés prestat per vostè. Té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, i això no afecta la retirada a la licitud del tractament basada en el consentiment previ a aquesta licitud. 


3. Quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals es tractaran mentre es valori la candidatura per al lloc sol·licitat (màxim durant 1 any després d’haver rebut el currículum o la sol·licitud d’actualització del currículum del candidat). En cas que finalment no s’opti per la seva candidatura, les dades es conservaran solament a l’efecte de complir les obligacions legals aplicables i durant el temps necessari per fer-ho. En cas que sigui el candidat triat, el seu currículum serà conservat mentre tingui la condició de col·laborador de l’entitat del Grup Mutua Propietarios corresponent.

4. A quins destinataris es comunicaran les dades?
Les seves dades solament es poden comunicar a les entitats següents del Grup MP: SENSEDIFUNCIONA i Fundació Mutua de Propietarios, segons el procés de selecció de personal en què s’hagi interessat.

MDP pot contractar tercers per a la prestació de determinats serveis. Si escau, aquests tercers poden consultar les seves dades personals seguint les instruccions de MDP i mai per a finalitats pròpies.

5. Quins són els seus drets com a titular de les dades?

DretContingutCanals d’atenció
AccésPot obtenir confirmació de si tractem les seves dades personals, i pot consultar les seves dades personals incloses en els nostres fitxers.Pot exercir els seus drets enviant un correu electrònic a lopd@mutuadepropietarios.es.
RectificacióPot modificar les dades personals quan siguin inexactes, així com completar les que siguin incompletes. 
SupressióPot sol·licitar que eliminin les seves dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals s’han obtingut. 
OposicióPot sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. Mutua de Propietarios deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. 
Limitació del tractament

Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els casos següents:

 • Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
 • Quan el tractament sigui il·lícit, vostè s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti la limitació del seu ús.
 • Quan Mutua de Propietarios no necessiti tractar les seves dades però vostè les necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per satisfer un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
 
PortabilitatPot rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i les que s’han obtingut de la seva relació contractual amb Mutua de Propietarios, així com transmetre-les a una altra entitat. 
Si considera que Mutua de Propietarios no ha tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa aplicable, pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent, al lloc web www.aepd.es.

Montepío Metalúrgico s’integra al Grup Mutua Propietarios

Montepío Metalúrgico, com a integrant del Grup MDC, quedarà integrat al Grup Mutua Propietarios, entitat líder especialista en la protecció integral del propietari i els seus immobles.

Per facilitar les tasques més habituals dels Col·laboradors, entri en aquest enllaç BANNER COL·LABORADORS

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí

Fusió del grup MDC al Grup Mutua Propietarios

Les companyies asseguradores del Grup MDC i Grup Mutua Propietarios es fusionen.

Amb la integració dels productes asseguradors de MDC als Grup Mutua Propietarios els mutualistes de MDC mantindran les mateixes condicions i cobertures concertades.

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí