Política de privacitat

Mitjançant la present Política de Privacitat, l’informem sobre la recopilació, tractament i ús de les seves dades personals.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat del responsable: Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros A Prima Fija (MDP) amb CIF G-08.171.332.
Direcció: Mutua de Propietarios: C/ Londres, 29, 08029, Barcelona (España).
Correu: lopd@mutuadepropietarios.es
Contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@mutuadepropietarios.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

A MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA tractem les dades personals que ens faciliti, amb les següents finalitats principals:

 • Gestionar, mantenir i desenvolupar la relació contractual que es perfeccioni amb la contractació de la pòlissa d’assegurança.

 • Realitzar un control de qualitat sobre els productes i serveis contractats.
 • Compliment de les obligacions legals en matèria d’assegurances.
 • Realitzar enquestes d’opinió i estudis de mercat amb fins estadístics.
 • Atendre a les seves consultes i sol·licituds.

Així mateix, i únicament en el cas que vostè ho hagi consentit en cada cas, tractarem les seves dades també per a les següents finalitats adicionals:

 • Enviar informació sobre Els nostres Descomptes, novetats, productes i serveis relatius al sector de l’Assegurança, contactándole per medios impresos, electrònics i / o telefònics.
 • Oferir Descomptes, novetats, productes i serveis més ajustats a les Seves necessitats i preferències, per la qual cosa, avaluarem el su perfil i enriquirem els Seves tats amb fonts internes i ocasionalment externes.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte d’assegurança.
El tractament de les seves dades per a les finalitats addicionals es basa en el consentiment prestat per vostè per a cadascuna d’elles. No obstant això, vostè pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment per qualsevol o totes de les finalitats addicionals, sense que en cap cas la retirada d’aquests consentiments condicioni la gestió i administració del seu contracte de relació contractual.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades personals mentre siguin necessaris per a la gestió i administració de la relació contractual i per a la gestió dels consentiments atorgats per vostè al tractament de les seves dades personals, i en qualsevol cas mentre no sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin d’acord amb cada tipologia de dades.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les seves dades seran cedides a les empreses del Grup MUTUA per facilitar-li una gestió integral dels serveis contractats a través de la seva pòlissa d’assegurança.

Les seves dades també seran comunicades a entitats financeres, per a la gestió de cobraments i pagaments ja fitxers comuns als quals Mútua de Propietaris s’hagi adherit per a la gestió de liquidació de sinistres i col·laboració estadística actuarial i per permetre la tarifació / selecció de riscos per a la elaboració d’estudis de tècnica asseguradora, així com, amb finalitats de prevenció del frau.

Quins són els seus drets com a titular de les dades?

Dret Contingut Canals d’Atenció
Accès Podrà obtenir confirmació de si estem tractant les seves dades personals, així com consultar les seves dades personals incloses en els nostres fitxers. Podrà exercir aquests drets enviant un mail a lopd@mutuadepropietarios.es

*Per a l’exercici dels seus drets d’adjuntar una còpia del seu DNI o o altre document que acrediti la seva identitat, i indicant el dret que vol exercir

Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes, així com, completar aquells que siguin incomplets.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. Mutua de Propietarios deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents supòsits:

 • Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
 • Quan el tractament és il·lícit, vostè s’oposi a la supressió de les teves dades, i sol·liciti la limitació del seu ús.
 • Quan Mútua de Propietaris no necessiti tractar les seves dades però vostè els necessiti per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
Portabilitat Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s’han obtingut de la seva relació contractual amb la Mutua de Propietarios, així com a transmetre-les a una altra entitat.
Si considera que la Mutua de Propietarios no ha tractat les teves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent, a través de la pàgina web www.agpd.es