Si hi ha impagament durant el termini de fins a 6 mesos a comptar des de la finalització de l’Estat d’Alarma, s’acceptaria el sinistre i es reemborsarien les mensualitats corresponents durant aquests 6 mesos, encara que no es pugui desnonar a l’inquilí?

Després de la finalització de l’Estat d’Alarma es podran continuar els procediments de desnonament en curs actualment suspesos i iniciar-ne de nous. El Reial Decret-Llei 11/2020 de 31 de març  estableix la suspensió del llançament en el cas que la persona arrendatària acrediti davant el Jutjat trobar-se en una situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda a conseqüència dels efectes de l’expansió del COVID-19, que li impossibiliti trobar una alternativa habitacional per a ell i per a les persones amb les quals convisqui. Aquesta suspensió extraordinària de l’acte de llançament serà d’un màxim de sis mesos a partir del moment en què li fos sobrevinguda la circumstància de vulnerabilitat.

En cas d’impagament SÍ que s’acceptaria el sinistre, i s’iniciaria el procediment de desnonament i de reclamació de quantitat. Les mensualitats impagades corresponents al període de suspensió del llançament comentat anteriorment formarien part de la indemnització, sempre amb el límit de mensualitats establertes en la pòlissa.