S’han realitzat obres de reforma a l’edifici. S’ha de comunicar a l’Asseguradora?

Sí. Durant la vigència de la pòlissa cal comunicar aquelles circumstàncies que agreugen o disminueixen el risc, per la qual cosa és necessari informar a l’asseguradora sobre les modificacions o reformes que s’hagin dut a terme.