Respecte a les mesures establertes pel Govern espanyol als propietaris amb més de 10 habitatges (grans tenidors), condonació del 50% o moratòria, Mútua reemborsaria les rendes de lloguer que s’hagin deixat de percebre per aquest motiu a la propietat?

La pòlissa garanteix les rendes impagades per l’Arrendatari a conseqüència de l’incompliment del contracte d’arrendament corresponent a l’habitatge detallat en la pòlissa, sempre que recaigui sentència judicial ferma o qualsevol altra resolució judicial definitiva en el judici de desnonament i reclamació de rendes instades contra l’arrendatari morós.

Tant en el cas de condonació com en el de moratòria qui decideix què fer és l’arrendador, i per tant no es produeix la situació d’incompliment del contracte d’arrendament, per la qual cosa, a més, no podria recaure sentència que condemni a l’inquilí al pagament, condicions necessàries per a la cobertura.