Quines mesures ha pres Mútua de Propietaris davant la situació actual amb referència a les assegurances d’Impagament de Lloguer?

Davant les noves disposicions adoptades pel Govern espanyol, hem pres una sèrie de mesures per a facilitar els acords entre arrendadors i arrendataris a fi de minorar l’impacte en les situacions en les quals es produeix una falta de liquiditat puntual, facilitant el suport jurídic necessari per a incloure en els contractes d’arrendament una clàusula d’ajornament en el pagament de la renda pactada mantenint la cobertura de la seva Assegurança d’Impagament de Lloguer.

Aquesta moratòria permet la modificació de les condicions dels contractes d’arrendament mantenint la cobertura de l’Assegurança d’Impagament de Lloguer corresponent als mesos de moratòria, amb un màxim equivalent a 3 mensualitats, quedant fixat com a termini de pagament de les esmentades mensualitats de juliol a desembre de 2020 o qualsevol altre acordat per les parts.