Quina documentació és necessària per declarar un sinistre d’impagament de lloguer?

Identificar el número de pòlissa i documentació que acrediti l’existència d’impagament (comunicació i/o els dos últims rebuts retornats).