Quin és el procés que se segueix des que es declara el sinistre fins que es determina el desnonament del llogater?

Un cop comunicat el sinistre d’impagament, passem l’expedient al departament jurídic, que automàticament envia una comunicació al llogater deutor donant-li un termini de vint dies perquè regularitzi la situació. En el cas de no pagar, s’interposa la demanda de desnonament i reclamació de deute.