Què haig de fer si pacto la reducció de la renda mensual amb l’inquilí degut a la situació del COVID-19?

En aquest cas tindràs dret a sol·licitar un extorn per la part proporcional del període de cobertura que resti, i la renda disminuïda. Per a això hauràs d’aportar a Mútua el document que recull el nou acord entre arrendador i arrendatari signat per tots dos. Mentre es mantingui l’Estat d’Alarma, si no és possible disposar del document signat per totes dues parts, serà suficient amb el document signat únicament pels inquilins. Posteriorment, una vegada normalitzada la situació, haurà d’adjuntar-se en pòlissa el document signat per totes dues parts. Igualment, si abans del venciment de la pòlissa torneu a acordar pujar la renda al nivell anterior, la pòlissa podrà actualitzar-se al nou lloguer des d’aquest moment fins al venciment i posterior.

El nostre Servei d’Assistència Jurídica et pot ajudar en la redacció dels acords adaptant-los a les teves circumstàncies particulars trucant als telèfons 918315496 o 937079700.