Què haig de fer si el propietari pacta la reducció de la renda mensual amb l’inquilí degut a la situació del COVID-19?

En aquest cas el propietari tindrà dret a sol·licitar un extorn per la part proporcional del període de cobertura que resti, i la renda disminuïda. Per a això haureu d’aportar a Mútua el document que recull el nou acord entre arrendador i arrendatari signat per tots dos. Mentre es mantingui l’Estat d’Alarma, si no és possible disposar del document signat per totes dues parts, serà suficient amb el document signat únicament pels inquilins. Posteriorment, una vegada normalitzada la situació, haurà d’adjuntar-se en pòlissa el document signat per totes dues parts. Igualment, si abans del venciment de la pòlissa es torna a acordar pujar la renda al nivell anterior, la pòlissa podrà actualitzar-se al nou lloguer des d’aquest moment fins al venciment i posterior.

El nostre Servei d’Assistència Jurídica us pot ajudar en la redacció dels acords adaptant-los a les circumstàncies particulars de cada cas trucant als telèfons 918315496 o 937079700.