Què haig de fer si el propietari acorda amb l’inquilí la condonació de rendes a causa de la situació del COVID-19?

Si el propietari decideix condonar alguna de les mensualitats de rendes a l’inquilí, tindrà l’opció de sol·licitar un extorn de prima proporcional a les mensualitats condonades. Per a això, haureu de remetre a Mútua el document que recull aquesta condonació signat per l’arrendador i l’arrendatari. Mentre es mantingui l’Estat d’Alarma, si no és possible disposar del document signat per totes dues parts, serà suficient amb el document signat únicament pels inquilins. Posteriorment, una vegada normalitzada la situació, haurà d’adjuntar-se en pòlissa el document signat per totes dues parts.

El nostre Servei d’Assistència Jurídica us pot ajudar en la redacció dels acords adaptant-los a les circumstàncies particulars de cada cas trucant als telèfons 918315496 o 937079700.