Quina és la documentació necessària per sol·licitar un canvi de mediador?

La documentació necessària per dur-ho a terme depèn de la tipologia del prenedor:
Si és una persona física: escrit signat pel titular de la pòlissa i fotocòpia del seu DNI, NIE o Passaport.
Si és una persona jurídica (Comunitat de Propietaris): escrit signat pel President de la Comunitat, així com còpia del seu DNI, NIE o Passaport.
Resta de persones jurídiques: escrit signat per la Societat, Comunitat de Béns o altres figures, o pel seu representant o administrador, aportant algun document on s’acrediti el càrrec i/o poders que ostenta.