Em retornen part de la prima que he pagat si el meu inquilí abandona l’habitatge abans d’acabar l’anualitat de la pòlissa?

En cas que es rescindeixi el contracte de lloguer durant les dues primeres anualitats de l´assegurança, retornem la part proporcional de prima no consumida, amb un màxim de 6 mesos i sempre que no s’hagin declarat sinistres. A partir de la renovació del tercer any retornem la totalitat de la prima no consumida de l’anualitat en curs, sempre que no s’hagin declarat sinistres. Per a això s’haurà d’adjuntar la rescissió del contracte de lloguer signat per les parts.