L’assegurança comunitària cobreix la Responsabilitat Civil del President i/o de la Junta Rectora?

Queda coberta la responsabilitat civil que es pogués exigir al President i als membres de la Junta Rectora de la Comunitat, pels danys i perjudicis que poguessin causar degut a les accions o omissions en l’exercici de les seves funcions.