Davant la situació excepcional d’Estat d’Alarma per COVID-19, si el propietari és una empresa, entitat pública d’habitatge o gran tenidor, què es pot fer si l’inquilí manifesta que no pot pagar la renda de lloguer?

Si el propietari és una empresa o entitat pública d’habitatge o un gran tenidor, entenent com a tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m², i ho sol·licita abans del 2 de juliol, i l’inquilí es troba en situació de vulnerabilitat econòmica, el propietari ha de comunicar-li en un termini màxim de 7 dies laborals quina d’aquestes dues opcions li ofereix:

  • Una reducció del 50% de la renda arrendatícia durant el temps que duri l’Estat d’Alarma decretat pel Govern espanyol i les mensualitats següents si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa del COVID-19, amb un màxim en tot cas de quatre mesos.
  • Una moratòria en el pagament de la renda arrendatícia que s’aplicarà de manera automàtica i que afectarà el període de temps que duri l’Estat d’Alarma decretat pel Govern espanyol i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa del COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos. Les rendes ajornades es cobraran mitjançant el fraccionament de les quotes durant almenys tres anys i sempre dins del termini al llarg del qual continuï la vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues.

És imprescindible traslladar a Mútua de Propietaris el document de l’acord de la moratòria entre propietari i inquilí signat per tots dos, tan aviat com es formalitzi. Mentre es mantingui l’Estat d’Alarma, si no és possible disposar del document signat per totes dues parts, serà suficient amb el document signat únicament pels inquilins. Posteriorment, una vegada normalitzada la situació, haurà d’adjuntar-se en pòlissa el document signat per totes dues parts. Descarrega l’annex d’acord de moratòria per a grans tenidors aquí.

El nostre Servei d’Assistència Jurídica et pot ajudar en la redacció dels acords adaptant-los a les teves circumstàncies particulars trucant als telèfons 918315496 o 937079700.

Aplicable a pòlisses amb efecte anterior al 01/03/2020 i sempre que la pòlissa estigui vigent en el moment de l’impagament.