Com s’estableix si existeix infraassegurança?

Quan la Suma Assegurada és inferior al valor de l’interès assegurat existeix infraassegurança. En aquest cas s’aplica la regla proporcional, assumint l’Assegurat les conseqüències econòmiques del sinistre en la proporció no assegurada. Si la diferència és inferior al 15% i existeix en vigor clàusula de revaloració automàtica anual, Mútua de Propietaris no aplica la regla proporcional.