El benefici de Mutua de Propietarios supera els 11,8 milions d’Euros l’any 2013 i les primes van incrementar-se en un 1,5%

El passat 25 de juny Mutua de Propietarios va celebrar la seva Assemblea General, presentant els Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2013. En aquest exercici es va aconseguir un benefici abans d’impostos de 11,8 milions d’Euros, que va suposar un increment del 11% respecte a l’any anterior.

Cal destacar que, malgrat el complex entorn econòmic del mercat, en els últims 10 anys les primes de Mutua de Propietarios s’han multiplicat per 2,1, havent-se tancat el 2013 amb un import de 73,8 milions d’Euros; això ha suposat un creixement en primes de 1,1 milions d’Euros respecte a l’any anterior, un 1,5% en termes relatius. El resultat del compte tècnic es va situar en 10,8 milions d’Euros.

El marge de solvència de Mutua de Propietarios a 31 de desembre de 2013 va aconseguir un import de 80 milions d’euros, superant en 6,1 vegades la quantia mínima legalment exigida per la Direcció General d’Assegurances. Pel que fa a Recursos Propis s’ha tancat l’exercici 2013 amb un volum de 61,5 milions d’euros.