Avís legal - Mutua de Propietarios

Avís legal

 1. INTRODUCCIÓ I DADES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

  En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), Mútua de Propietaris posa en coneixement dels usuaris les següents dades, si condició de titular d’aquest lloc web:

  El present lloc web, ubicat a la URL, (en endavant, el lloc web) ha estat dissenyat, elaborat i creat, i és posat a disposició del públic per MUTUA DE PROPIETARIOS Seguros y Reaseguros a Prima Fija (des d’ara, l’entitat, la Mútua o MDP). Respecte a aquesta, li facilitem la següent informació d’interès:

  Domicili social: C/ Londres, 29. C.P. 08029. Barcelona.

  C.I.F: G-08.171.332

  Informació registral: inscrita amb el número M-199 al Registre de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

  Web del titular: https://mutuadepropietarios.es/

  Per al plantejament o resolució de qualsevol conflicte, incidència o una altra qüestió que sorgeixi respecte a l’accés i navegació del lloc web, o en relació amb els continguts i serveis posats a disposició del públic a través del mateix, pot contactar a través del telèfon, mail i / o adreça postal que s’indiquen a continuació:

  • Telèfons:91 826 40 04 / 93 487 30 20
  • Adreça de correu electrònic: clientes@mutuadepropietarios.es
  • Adreça postal de contacte: C/ LONDRES, 29 08029, BARCELONA, BARCELONA mapa
 2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

  MDP recomana l’usuari que llegeixi detingudament el present text abans de procedir a l’accés, ús i navegació del Lloc web.

  El present Avís Legal té com a objecte establir les condicions i pautes d’accés i ús per part dels usuaris del lloc web, així com dels continguts que es mostren i comuniquen públicament a través del mateix.

  EEl simple accés, ús i navegació per part de l’usuari del lloc web i dels continguts i serveis posats a disposició del públic a través del mateix, implica l’acceptació expressa i sense reserves per part de l’usuari als termes que es detallen en el present document, declarant l’usuari que ha llegit, coneix i comprèn el present Avís Legal, així com que assumeix totes les obligacions que li incumbeixen com a usuari del lloc web.

  El present document tindrà un període de validesa indefinit, mentre no sigui modificat. No obstant això, MDP es reserva el dret de modificar tant la presentació, configuració i contingut del lloc web, així com el present document. L’accés, ús i navegació que l’usuari realitzi després de l’entrada en vigor dels possibles canvis o modificacions, suposaran l’acceptació d’aquests per part de l’usuari.

  Sense perjudici de la regulació continguda en el present document, MDP es reserva la possibilitat d’establir eventualment Condicions Particulars d’Ús del Lloc Web, quedant en aquest cas els usuaris igualment vinculats pel contingut de les condicions particulars d’ús que, si escau, fossin publicades.

 3. OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT
  1. Obligacions i responsabilitat de MDP en relació amb la informació publicada a través del Lloc Web.

   MDP procedeix a revisar periòdicament el contingut publicat i posat a disposició del públic a través del lloc web, realitzant les accions pertinents per tal de garantir l’exactitud i precisió d’aquesta informació, procedint a l’actualització periòdica de la mateixa ia la correcció d’eventuals errors amb la major celeritat possible.

   No obstant això, MDP no pot garantir l’absoluta inexistència d’errors, així com tampoc la contínua actualització de la informació posada a disposició del públic.

   S’estableix expressament que MDP no serà responsable, en cap cas, de:

   • La continuïtat dels continguts i serveis del lloc web.
   • L’absència d’errors en aquests continguts i serveis.
   • L’absència de virus o altres categories de components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra.
   • La invulnerabilitat del lloc web i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix.
   • La falta d’utilitat o rendiment dels continguts i serveis del lloc web.
   • Els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol usuari que infringís les condicions, normes i instruccions que MDP estableix per a l’accés i ús del lloc web, o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.

   Sense perjudici del que s’ha exposat, MDP declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l’existència en el mateix de virus o altres components maliciosos o nocius.

  2. Obligacions i responsabilitat dels usuaris.

   Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, l’usuari del lloc web es compromet a:

   • Realitzar un accés, ús i navegació del lloc web d’acord amb les disposicions establertes per la legislació i normativa vigents, la bona fe, l’ordre públic i els usos i costums generalment acceptats, així com a realitzar un accés, ús i navegació del lloc web d’acord amb les possibilitats i serveis que ofereix, així com els fins per als quals ha estat concebut, comprometent-se a no realitzar cap ús del Lloc Web amb una finalitat diferent a l’establerta en el present Avís Legal.
   • No utilitzar el Lloc Web ni els seus continguts amb fins il·lícits, contraris a la legislació i normativa vigents o lesius per als drets o interessos de MDP i / o de terceres persones, ja siguin físiques o jurídiques.
   • No causar perjudicis, danys o deterioraments sobre el programari, eines i / o continguts que constitueixen i conformen el Lloc Web, i no impedir el seu normal funcionament.
   • No provocar danys en els sistemes físics i lògics del lloc web, així com tampoc introduir o difondre a la Xarxa, a través del Lloc Web, virus informàtics o malware de qualsevol tipus, o qualssevol altres eines susceptibles de provocar danys anàlegs o semblants.
   • No utilitzar cap tipus de procés automatitzat per accedir, utilitzar i / o navegar pel lloc web.

   En tot cas, l’usuari serà responsable, de manera única i exclusiva, de l’ús que efectuï del lloc web, així com dels continguts i eines posats a disposició del públic a través del mateix, i assumirà de manera única i exclusiva les responsabilitats de qualsevol índole que puguin derivar de l’incompliment per part de l’usuari de les obligacions contingudes en el present Avís Legal i / o de la legislació i normativa vigents en l’accés, ús i navegació que s’efectuï del lloc web, tant enfront de MDP com respecte a altres tercers. En aquest sentit, MDP no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, derivada de l’incompliment per part de l’usuari dels compromisos i obligacions establerts en els paràgrafs precedents i quedarà exclosa de qualsevol responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, respecte de qualsevol dany o perjudici causat a l’usuari del lloc web i / oa un tercer que vingui provocat pel mal ús, intencionat o no, que l’usuari faci del Lloc Web i / o dels continguts, eines i utilitats posats a disposició del públic a través del mateix, així com per la inobservança del que estipula el present document o en qualssevol altres que foren publicats per MDP a través del Lloc Web i vinculin als usuaris del mateix.

   L’usuari expressament exonera i mantindrà indemne a MDP respecte de qualsevol responsabilitat i / o reclamació emesa per una tercera persona física o jurídica que pugui sorgir com a conseqüència de l’accés, ús i navegació que l’usuari efectuï del lloc web.

 4. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

  En cas que l’usuari del lloc web envia informació de qualsevol tipus a l’Entitat, mitjançant els canals posats a disposició a tal fi en el propi lloc web, l’usuari declara i garanteix que ho fa lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret d’un tercer i la mateixa no té caràcter confidencial.

  L’usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a MDP per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat, sense cap restricció, l’exactitud, originalitat i titularitat d’aquesta.

 5. RESPONSABILITAT DE TERCERS, PUBLICITAT I / O ENLLAÇOS

  El lloc web podrà albergar, de forma provisional o permanent, enllaços, links, hipervincles o tecnologies similars (d’ara endavant i de manera genèrica, enllaços) que redirigeixin a l’usuari a altres pàgines o llocs web i / o espais publicitaris gestionats per tercers.

  En cas d’existir tals enllaços, tindran com a única finalitat facilitar i permetre l’accés a l’usuari a continguts i / o serveis que puguin resultar del seu interès que, en tot cas, seran gestionats per tercers i no per l’Entitat.

  MDP no es responsabilitza ni fa propis els continguts, serveis i qualsevol altra informació proporcionada per tercers que puguin albergar els enllaços disponibles en el Lloc Web.

  Així, els titulars de les pàgines o llocs web de destinació dels enllaços seran els únics responsables de garantir que el contingut allotjat en els mateixos compleix la totalitat de requeriments legals que li siguin d’aplicació, i els usuaris que accedeixin a les pàgines o llocs web a les que dirigeixen aquests enllaços seran els únics responsables de les relacions jurídiques de qualsevol classe que entaulin amb els tercers responsables de les pàgines o llocs web de destí.

  En cas d’existir aquestes relacions jurídiques, s’entendran realitzades en tot cas entre l’usuari i el tercer i, per tant, en un àmbit extern i aliè al lloc web, assumint l’usuari sota la seva exclusiva i única responsabilitat els danys i / o perjudicis que li puguin ser ocasionats com a conseqüència de l’ús que realitzi de les pàgines o llocs web enllaçats.

  MDP no assumeix cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, derivada de les connexions que poguessin efectuar-se a través dels enllaços, o dels continguts als quals els mateixos dirigeixin, ni garanteix la disponibilitat tècnica, licitud, veracitat, utilitat, qualitat, fiabilitat, exactitud, correcció o moralitat dels continguts, informacions o serveis accedits a través d’aquests enllaços, sempre que els mateixos no es trobin directament gestionats o controlats per l’Entitat.

  La inclusió d’enllaços i connexions externes no implicarà, en cap cas, llevat que s’indiqui expressament el contrari, l’existència d’associació, relació o participació de MDP amb les entitats o terceres persones connectades.

 6. LIMITACIÓ DE GARANTIES DE L’ENTITAT

  MDP no garanteix la disponibilitat ininterrompuda, accés i continuïtat del funcionament del lloc web, així com tampoc que l’accés al Lloc Web no es vegi temporalment interromput per raons d’índole tècnica, ni que els continguts als quals accedeixen els usuaris, o el programari que serveix de base al lloc web, es trobi permanentment lliure d’errors.

  En conseqüència, MDP no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, dins dels límits establerts pel normativa vigent, respecte de qualsevol perjudici causat als usuaris del lloc web que vingui provocat o pogués derivar-se de no disponibilitat, fallades d’accés, falta de continuïtat del lloc web, interferències, interrupcions o bloqueigs de servei, omissions, deficiències o sobrecàrrega de les línies telefòniques o d’Internet, avaries o desconnexions del sistema, així com respecte de qualsevol dany o perjudici causat com a conseqüència d’intromissions il·legítimes en el lloc web, ja sigui en forma de malware, virus, cucs, troians, codi maliciós o qualssevol altres figures anàlogues.

  Així mateix, MDP no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, respecte de cap conseqüència, dany o perjudici, de qualsevol índole, que eventualment pogués patir l’usuari i que vingui originat com a conseqüència de l’accés i / o ús de la informació posada a disposició del públic a través del lloc web.

 7. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

  La titularitat de tots i cadascun dels drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web, dels seus dissenys gràfics, de les informacions i codis que els mateixos contenen, del contingut i del programari que serveix de base a aquest, així com les marques , noms comercials, noms de domini i qualssevol altres continguts susceptibles d’aplicació industrial i / o comercial relatius al servei, funcionalitats o utilitats del lloc web pertany de manera única i exclusiu a l’Entitat, o bé han estat inclosos en el Lloc Web prèvia autorització dels seus legítims titulars i / o complint amb la legislació i normativa vigents.

  El fet que el lloc web posi a disposició del públic actius i / o utilitats protegits per les normes reguladores de la propietat industrial i intel·lectual no permetrà entendre, en cap cas, que es concedeixi als usuaris del lloc web llicència d’explotació amb respecte a les mateixes, de manera total ni parcial. L’obtenció de la llicència per part dels usuaris requerirà l’autorització, prèvia, expressa i atorgada per escrit, dels legítims titulars de l’actiu intangible de què es tracti.

  L’usuari es compromet i s’obliga expressament a respectar tots i cadascun dels actius protegits per drets de propietat industrial o intel·lectual als quals s’accedeixi a través del lloc web, queda expressament prohibida la realització per part de l’usuari del lloc web de qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació púbica, posada a disposició, transformació i, en general, de qualsevol forma d’explotació d’actius intangibles, obres o continguts als quals s’accedeixi a través del lloc web, excepte autorització prèvia, expressa i atorgada per escrit, de els legítims titulars de l’actiu intangible de què es tracti.

 8. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

  Pot consultar la nostra Política de Privacitat (aquí)

 9. INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

  Pot consultar la nostra Política de Cookies (aquí)

 10. MODIFICACIONS I SUSPENSIÓ DE LA DISPONIBILITAT DEL LLOC WEB

  MDP es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions respecte de la informació posada a disposició del públic a través del lloc web, en la seva configuració interna o en la seva presentació.

  Així mateix, MDP es reserva el dret de modificar, totalment o parcialment, l’Avís Legal, la Política de Privadesa i la Política de galetes posats a disposició dels usuaris a través del Lloc Web, incloent, modificant o eliminant les clàusules que consideri necessàries, sense previ avís i en el moment que estimi oportú.

  Les modificacions que puguin ser efectuades, segons els casos, substituiran, completaran i / o modificaran els documents de Avís Legal, Política de Privadesa i Política de Galetes.

  Les possibles modificacions podran venir motivades, entre altres motius, per canvis tècnics en el servei prestat mitjançant el Lloc Web, canvis en la normativa o canvis en les funcionalitats del lloc web, o bé amb l’objectiu de preservar la disponibilitat del lloc davant d’eventuals usos abusius manuls o robotitzats d’accés al mateix.

  L’usuari declara expressament conèixer, entendre i acceptar la possibilitat de modificació de l’Avís Legal, la Política de Privadesa i / o la Política de galetes que ostenta MDP i, en cas que produïdes aquestes modificacions continuï utilitzant el servei prestat pel Lloc Web, s’entendrà que accepta les modificacions introduïdes.

  Igualment, MDP es reserva el dret a suspendre temporal o definitivament, i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc web, ja sigui amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de la mateixa, o de suspensió definitiva de la disponibilitat i posada a disposició del Lloc Web.

 11. NORMES D’ÚS DE XARXES SOCIALS

  La utilització de les xarxes socials de MDP a Linkedin, Twitter, Google Plus, YouTube, Instagram i Facebook, està subjecta a termes i condicions d’ús. Perquè aquest canal sigui útil per a tots, cal respectar unes regles bàsiques. Llegiu amb atenció les següents normes d’ús abans de començar a participar:

  • Recordeu que aquest és un fòrum públic. Quan vostè publica qualsevol dada, comentari o informació, assumeix que aquest pot ser vist per la resta d’usuaris d’aquesta xarxa social i per MDP
  • Li demanem que parli en primera persona i que tracti d’aportar valor als seus comentaris, facilitant informacions contrastades. Recordi que vostè és responsable de les seves aportacions i de les conseqüències en la seva imatge i reputació. Quan dubteu, millor no faci una contribució
  • Aquest espai constitueix un fòrum d’intercanvi d’opinions o per al debat constructiu, no és per crear polèmica, desqualificar a altres usuaris oa tercers, ni per presentar queixes i reclamacions, que han de canalitzar-se a través de les vies específiques que MDP té establertes per aquesta finalitat. Si està interessat en gestionar sol·licituds, suggeriments i reclamacions sobre els serveis disponibles, pot consultar aquí les dades de contacte amb l’Entitat
  • Intenta amb respecte als altres usuaris. Utilitza un llenguatge apropiat i correcte.
  • No publiqui material publicitari ni faci ús d’aquest perfil per buscar feina.
  • La seva contribució ha de presentar dades reals i concrets. Es permeten cites o la reproducció de petits fragments de textos, llibres o obres en general de tercers, sempre que s’indiqui la font i el nom de l’autor
  • Hem de preservar el bon ús d’aquest perfil i, per això, MDP com a administrador, es reserva el dret a eliminar, sense dret a rèplica, qualsevol aportació que:
   • Penseu il·legal, irrespectuosa, amenaçant, infundada, calumniosa, difamatòria, obscena, inapropiada, ètica o socialment discriminatòria
   • Incorpori dades de tercers sense la seva autorització
   • Contingui qualsevol tipus material publicitari o de propaganda, personal o en benefici de tercers, siguin persones físiques o jurídiques
   • Sigui redundant
   • Publiqui repetidament el mateix contingut
   • No estigui relacionada amb la finalitat de la pàgina
  • • Només es podran descarregar continguts, copiar o imprimir qualsevol contribució, per a un ús personal o privat.

  MDP no es fa responsable de les opinions abocades en aquest perfil i no assumeix cap garantia sobre la veracitat, exactitud o actualització de les informacions que s’hi contenen. Així mateix, MDP no es fa responsable dels llocs webs aliens als que es pot accedir mitjançant vincles (“links”) des d’aquest perfil o de qualsevol contingut posat a la seva disposició per tercers.

 12. CODI DE CONDUCTA, ÈTICA I BONES PRÀCTIQUES

  Els codis de conducta, Ètica i Bones Pràctiques recullen uns principis o normes que lliurement han estat adoptats per Mútua de Propietaris i que ens serveixen de marc de referència per al desenvolupament de la nostra pràctica professional

  1. Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

   En 2016 vam publicar la primera Memòria de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de Mútua de Propietaris. Amb aquesta memòria vam voler compartir amb tots els nostres mutualistes i col·laboradors interns i externs, així com amb la societat en general, més enllà dels “freds números”, com és la visió del Consell d’Administració i de l’equip directiu de Mútua de Propietaris sobre la sostenibilitat de l’organització a mig i llarg termini, així com exposar l’aportació de Mútua a un món millor de cara a la societat en què vivim ia les futures generacions.

   És important destacar que una asseguradora té, prioritàriament, una funció social: protegir les persones i als seus béns dels danys causats per riscos imprevistos. I per això les asseguradores col·laborem, en el marc d’un gran “ecosistema”, format pels propis assegurats, per desenes de milers de col·laboradors com a agents, corredors, administradors de finques, perits, reparadors, advocats i altres profes i nals, sota la supervisió de reguladors públics com EIOPA, a nivell europeu, i la Direcció General d’Assegurances, a nivell del mercat espanyol.

   En 2017 hem incorporat novetats importants tant per Mútua de Propietaris com per als seus mutualistes i col·laboradors que es poden consultar a l’apartat d’Informació Corporativa aquí

  2. Codi ètic i de conducta

   L’objecte d’aquest Codi és establir unes normes de conducta que seran d’aplicació en tots els àmbits en què opera la Mútua de Propietaris i Filials (a partir d’ara Grup Mútua de Propietaris). La finalitat de la seva creació respon a la voluntat d’incorporar uns principis que puguin ajudar a la millora i transparència dels seus serveis.

   Aquest Codi també es configura com l’element vertebrador de totes les Polítiques del Grup Mútua de Propietaris, que hauran de alinear-se amb els valors i esperit del Codi.

   Més informació aquí

  3. Codis de Bones pràctiques
   1. Codi de Bones Pràctiques de Publicitat de Mútua de Propietaris Com a principi general, Mútua de Propietaris es compromet a que en la seva publicitat s’empri un llenguatge senzill i directe. L’objectiu és que la publicitat, a més de les finalitats comercials, permeti al destinatari de la mateixa percebre una informació clara del producte que se li està oferint.
   2. Codi de Bones Pràctiques de Transparència en l’assegurança de Mútua de PropietarisEls principis d’aquesta Guia s’aplicaran amb independència de les obligacions legals i reglamentàries que la Mútua compleix en base al Reglament d’Ordenació i Supervisió d’Assegurances Privades.Més informació disponible a l’apartat d’Informació Corporativa que es pot consultar aquí .
  4. Codi de Bon Govern

   Els Codis de Bon Govern tenen el seu origen en el món anglosaxó i s’estableixen com una mesura d’autoregulació per ajudar les empreses en la definició del seu model de govern corporatiu.

   Al principi, aquelles empreses que ho van implantar ho van fer sense cap grau d’obligatorietat, deixant que sigui el mateix mercat qui premiï o castigui les empreses segons el seu grau d’implantació.

   Actualment i en un futur més o menys immediat els Codis de conducta s’aniran establint ja sigui per imperatiu legal, com ho és per a les Societats cotitzades, o per convenciment dels seus dirigents com a instrument efectiu en el control de l’activitat dels Òrgans de Direcció.

   Aquest últim supòsit és el que ha inspirat al Consell d’Administració de la Mútua de Propietaris assumint lliurement les recomanacions i normes dirigides a aquelles entitats que tenen l’obligació d’implantar el Codi de Bon Govern, adoptant-se a les característiques particulars d’una societat de naturalesa mutual.

   Més informació aquí

  5. Adhesions, acords i pactes

   MDP és Entitat adherida a:

   1. Codi del mercat de l’assegurançaEl Consell General de Col·legis de Mediadors d’Assegurances té subscrit un codi de pràctiques de mercat d’assegurances entre corredors d’assegurances i entitats asseguradores. El Codi de bones pràctiques elaborat pel Centre de Negocis de l’Assegurança (CNS) i aprovat per les seves companyies membres té com a finalitat proporcionar a les asseguradores i corredors unes pautes de conducta basades en la bona fe, la no discriminació, la igualtat, i la lleial competència entre els actors del sector.Fins a la data el Codi ha estat subscrit per diverses entitats asseguradores entre les que es troba Mútua de Propietaris.

    Més informació aquí

   2. Guies de bones pràctiques d’UNESPAL’assegurança està compromès amb l’excel·lència empresarial i les millors pràctiques empresarials. Per aquesta raó, MDP vol anar més enllà en els compromisos adquirits amb els seus clients del que marca la regulació i ens hem adherit a les següents guies de bones pràctiques que ha elaborat l’Associació empresarial de l’Assegurança (UNESPA):(1) Guia bones pràctiques de govern corporatiu

    Té com a finalitat facilitar que les asseguradores adherides efectuïn les reflexions necessàries sobre la manera més oportú de concretar els seus valors corporatius, establint els seus propis criteris d’actuació i autocontrol.

    (2) Guia de bones pràctiques de control intern

    Té com a finalitat servir d’orientació a les accions que en matèria de control intern poguessin adoptar individualment les asseguradores adherides, si així ho consideren de forma lliure i voluntària.

    (3) Guia de bones pràctiques de resolució de reclamacions

    Té com a finalitat millorar la protecció als prenedors, assegurats, beneficiaris i tercers perjudicats establint un termini més breu (un mes) que el que estableix la normativa (dos mesos) per a resoldre internament les reclamacions per part de les asseguradores adherides.

    (4) Guia de bones pràctiques de comercialització

    Aborda els principis generals que han de presidir la comercialització de les assegurances per part de les asseguradores adherides en qualsevol modalitat de venda.

    Més informació aquí

   3. ‘Pacte de Confiança’ amb NEWCORREDEn aquest “Pacte de Confiança”, expliquen des de la pròpia Organització Professional dels Nous Corredors i Corredories d’Assegurances (NEWCORRED), es recullen els aspectes relacionats amb l’inici de la relació entre tots dos centrats bàsicament en l’obertura i el manteniment de claus amb els nous corredors i corredories, de manera que aquesta no es vinculi ni condicioni en cap cas a aspectes com ara anar acompanyada d’una primera pòlissa o formalitzar un nombre determinat de pòlisses i / o de volum de primes mínim a l’any.Més informació aquí
  6. Associacions amb les quals col·laborem

   Per tal d’enfortir el pes del sector assegurador en l’activitat econòmica nacional i internacional, MDP està adherida a les principals associacions del sector com UNESPA / UCEAC, ICEA i INESE a nivell nacional i som socis de l’Associació de Mútues d’Assegurances i Cooperatives d’Assegurances a Europa (Amice).

   També col·laborem amb el Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques d’Espanya i amb el Consell General de Col·legis de Mediadors d’Assegurances d’Espanya.

   A més, el Grup Mútua de Propietaris forma part de la llista d’organitzacions associades a la Fundació Factor Humà amb l’objectiu de millorar la gestió de les persones que formen part de les empreses del Grup.

  7. Convenis i protocols de col·laboració

   Mútua de Propietaris manté diversos acords de col·laboració amb col·legis professionals i institucions del sector amb la ferma intenció de continuar amb aquestes vinculacions en el futur. Alguns d’ells són, entre d’altres:

   • Col·legi d’Administradors de Finques de Sevilla
   • Col·legi d’Alacant
   • Col·legi de Balears
   • Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Madrid
   • Col·legi de Mediadors de València
 13. LEGISLACIÓ I FUR

  L’Avís Legal, la Política de Privadesa, les Condicions Generals de Contractació i la Política de Cookies del lloc web han estat redactats en castellà i català i de conformitat amb les lleis i normativa d’Espanya. Els usuaris del lloc web accepten com a legislació rectora de tota relació que entaulen amb MDP a través del present lloc web la Llei espanyola.

  En cas que no hi hagi previsió legal que exigeixi la submissió a un determinat fur les parts, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, l’usuari admet que qualsevol disputa relativa a la seva relació amb MDP es dirimirà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona per a la discussió litigiosa.