Faq / Preguntes més freqüents


Lloguer

Sí, pots trucar als telèfons 918315496 o 937079700, on atendran les teves consultes relacionades amb dubtes sobre acords que pots adoptar amb el teu arrendador o arrendatari, sobre les ajudes del Govern per als lloguers i les relacionades amb ERO, ERTO, permís retribuït recuperable, etc.
Davant les noves disposicions adoptades pel Govern espanyol, hem pres una sèrie de mesures per a facilitar els acords entre arrendadors i arrendataris a fi de minorar l'impacte en les situacions en les quals es produeix una falta de liquiditat puntual, facilitant el suport jurídic necessari per a incloure en els contractes d'arrendament una clàusula d'ajornament en el pagament de la renda pactada mantenint la cobertura de la seva Assegurança d'Impagament de Lloguer. Aquesta moratòria permet la modificació de les condicions dels contractes d'arrendament mantenint la cobertura de l'Assegurança d'Impagament de Lloguer corresponent als mesos de moratòria, amb un màxim equivalent a 3 mensualitats, quedant fixat com a termini de pagament de les esmentades mensualitats de juliol a desembre de 2020 o qualsevol altre acordat per les parts.
Sí, tret que l'impagament sigui a causa de la condonació o moratòria de les rendes.
Si el propietari és un particular sense consideració de gran tenidor, té l'opció d'acordar amb l'inquilí una moratòria equivalent a 3 mesos de renda, prorratejant aquestes mensualitats de juliol a desembre de 2020, tret que totes dues parts acordin prorrogar o posposar el pagament per a una data posterior. Cal signar un annex al contracte de lloguer, el qual et facilitarem des de Mútua de Propietaris. És imprescindible traslladar a Mútua de Propietaris el document de l'acord de la moratòria entre propietari i inquilí signat per tots dos, tan aviat com es formalitzi. Mentre es mantingui l'Estat d'Alarma, si no és possible disposar del document signat per totes dues parts, serà suficient amb el document signat únicament pels inquilins. Posteriorment, una vegada normalitzada la situació, haurà d'adjuntar-se en pòlissa el document signat per totes dues parts. Descarrega l'annex d'acord de moratòria aquí. Aplicable a pòlisses amb efecte anterior al 01/03/2020 i sempre que la pòlissa estigui vigent en el moment de l'impagament.
Si el propietari és una empresa o entitat pública d'habitatge o un gran tenidor, entenent com a tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m², i ho sol·licita abans del 2 de juliol, i l’inquilí es troba en situació de vulnerabilitat econòmica, el propietari ha de comunicar-li en un termini màxim de 7 dies laborals quina d'aquestes dues opcions li ofereix:
  • Una reducció del 50% de la renda arrendatícia durant el temps que duri l'Estat d'Alarma decretat pel Govern espanyol i les mensualitats següents si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa del COVID-19, amb un màxim en tot cas de quatre mesos.
  • Una moratòria en el pagament de la renda arrendatícia que s'aplicarà de manera automàtica i que afectarà el període de temps que duri l'Estat d'Alarma decretat pel Govern espanyol i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa del COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos. Les rendes ajornades es cobraran mitjançant el fraccionament de les quotes durant almenys tres anys i sempre dins del termini al llarg del qual continuï la vigència del contracte d'arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues.
És imprescindible traslladar a Mútua de Propietaris el document de l'acord de la moratòria entre propietari i inquilí signat per tots dos, tan aviat com es formalitzi. Mentre es mantingui l'Estat d'Alarma, si no és possible disposar del document signat per totes dues parts, serà suficient amb el document signat únicament pels inquilins. Posteriorment, una vegada normalitzada la situació, haurà d'adjuntar-se en pòlissa el document signat per totes dues parts. Descarrega l'annex d'acord de moratòria per a grans tenidors aquí. El nostre Servei d'Assistència Jurídica et pot ajudar en la redacció dels acords adaptant-los a les teves circumstàncies particulars trucant als telèfons 918315496 o 937079700. Aplicable a pòlisses amb efecte anterior al 01/03/2020 i sempre que la pòlissa estigui vigent en el moment de l'impagament.
Per a un particular sense consideració de gran tenidor, descarrega l'annex d'acord de moratòria aquí. En cas de tractar-se d'una empresa, entitat pública d'habitatge o un gran tenidor, el model de document requerit serà el que s'adjunta aquí.
Durant els mesos afectats per l'acord, la renda garantida serà la del nou import mensual del lloguer. Com a exemple pràctic, en un lloguer de 700 € al mes, si concedim una moratòria de 2 mesos amb l'acord de pagar els 7 mesos següents a 900 €, resultarà que les quotes garantides durant aquests 7 mesos posteriors a la moratòria passen a ser de 900 €.
Si el propietari decideix condonar alguna de les mensualitats de rendes a l'inquilí, tindrà l'opció de sol·licitar un extorn de prima proporcional a les mensualitats condonades. Per a això, haureu de remetre a Mútua el document que recull aquesta condonació signat per l'arrendador i l'arrendatari. Mentre es mantingui l'Estat d'Alarma, si no és possible disposar del document signat per totes dues parts, serà suficient amb el document signat únicament pels inquilins. Posteriorment, una vegada normalitzada la situació, haurà d'adjuntar-se en pòlissa el document signat per totes dues parts. El nostre Servei d'Assistència Jurídica us pot ajudar en la redacció dels acords adaptant-los a les circumstàncies particulars de cada cas trucant als telèfons 918315496 o 937079700.
En aquest cas el propietari tindrà dret a sol·licitar un extorn per la part proporcional del període de cobertura que resti, i la renda disminuïda. Per a això haureu d'aportar a Mútua el document que recull el nou acord entre arrendador i arrendatari signat per tots dos. Mentre es mantingui l'Estat d'Alarma, si no és possible disposar del document signat per totes dues parts, serà suficient amb el document signat únicament pels inquilins. Posteriorment, una vegada normalitzada la situació, haurà d'adjuntar-se en pòlissa el document signat per totes dues parts. Igualment, si abans del venciment de la pòlissa es torna a acordar pujar la renda al nivell anterior, la pòlissa podrà actualitzar-se al nou lloguer des d'aquest moment fins al venciment i posterior. El nostre Servei d'Assistència Jurídica us pot ajudar en la redacció dels acords adaptant-los a les circumstàncies particulars de cada cas trucant als telèfons 918315496 o 937079700.
En el cas d'impagament, per sol·licitar la bestreta de les rendes impagades haurà de presentar-se el justificant de que la demanda ha estat presentada i la firma del document de compromís d’inici d’actuacions judicials que adjuntem.
Si l’assegurat no vol o no pot realitzar el poder notarial per plets a favor del procurador, es pot presentar la demanda indicant que l’apoderament es realitzarà apud acta.
Si aquestes accions són realitzades dins dels tres primers mesos d’impagament procedirà la bestreta de rendes.
Podeu obtenir un model del document de compromís d'inici d'accions prement aquí.
Després de la finalització de l'Estat d'Alarma es podran continuar els procediments de desnonament en curs actualment suspesos i iniciar-ne de nous. El Reial Decret-Llei 11/2020 de 31 de març  estableix la suspensió del llançament en el cas que la persona arrendatària acrediti davant el Jutjat trobar-se en una situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda a conseqüència dels efectes de l'expansió del COVID-19, que li impossibiliti trobar una alternativa habitacional per a ell i per a les persones amb les quals convisqui. Aquesta suspensió extraordinària de l'acte de llançament serà d'un màxim de sis mesos a partir del moment en què li fos sobrevinguda la circumstància de vulnerabilitat. En cas d'impagament SÍ que s'acceptaria el sinistre, i s'iniciaria el procediment de desnonament i de reclamació de quantitat. Les mensualitats impagades corresponents al període de suspensió del llançament comentat anteriorment formarien part de la indemnització, sempre amb el límit de mensualitats establertes en la pòlissa.
La pòlissa garanteix les rendes impagades per l'Arrendatari a conseqüència de l'incompliment del contracte d'arrendament corresponent a l'habitatge detallat en la pòlissa, sempre que recaigui sentència judicial ferma o qualsevol altra resolució judicial definitiva en el judici de desnonament i reclamació de rendes instades contra l'arrendatari morós. Tant en el cas de condonació com en el de moratòria qui decideix què fer és l'arrendador, i per tant no es produeix la situació d'incompliment del contracte d'arrendament, per la qual cosa, a més, no podria recaure sentència que condemni a l'inquilí al pagament, condicions necessàries per a la cobertura.
La documentació sol·licitada per realitzar la viabilitat dels llogaters i/o avalistes va en funció de la seva situació laboral. Les casuístiques principals són: - Treballadors per compte d'altri: I. Les 2 últimes nómines II. Contracte laboral - Treballadors Autònoms: I. Última declaració de la renda (Model 100) II. Últim trimestre de la declaració de l'IVA III. Acreditació de la data d'alta com a autònom en l'empresa. Amb la finalitat de donar compliment a la normativa LOPD de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en tots els casos ens hauran d'autoritzar a consultar les bases de dades de morositat.
Per protocol intern de la companyia, validem els expedients en un termini màxim de 48 hores laborals. No obstant això, si es tramita per via web, establim un SLA de 5 hores.
L'estudi de viabilitat té un mes de validesa, podent-se contractar la pòlissa durant aquest termini. No obstant això, la data d'efecte de la pòlissa no podrà ser anterior a la data de comunicació de la contractació.
És molt més àgil tant la viabilitat com la gestió de l'expedient. Les viabilitats tenen un SLA de 5 hores i, respecte a la gestió, en tot moment podem consultar la documentació dels llogaters dins del projecte, evitant tasques administratives i enviaments d'emails per a un mateix expedient.
En cas que es rescindeixi el contracte de lloguer durant les dues primeres anualitats de l'assegurança retornem la part proporcional de prima no consumida, amb un màxim de 6 mesos i sempre que no s'hagin declarat sinistres. A partir de la renovació del tercer any retornem la totalitat de la prima no consumida de l'anualitat en curs, sempre que no s'hagin declarat sinistres. Per a això s'haurà d'adjuntar la rescissió del contracte de lloguer signat per les parts.
Identificar el número de pòlissa i documentació que acrediti l'existència d'impagament (comunicació i/o els dos últims rebuts retornats).
Es cobren una vegada recaigui sentència ferma, i es pot sol·licitar un avançament d'indemnització mensual a partir del tercer mes, sempre que s'hagi interposat la demanda.
Sí. Mútua de Propietaris paga les rendes de lloguer independentment que es declari el llogater insolvent.

General

Al menú "Rebuts" del Portal Mediador trobarà l'opció "Duplicat de rebuts". Aquesta mateixa opció també està disponible a l'apartat de "Gestions".
Té a la seva disposició el sistema d'"Autoliquidacions" a l'apartat "Rebuts" de GestiOnLine. També pot realitzar les seves liquidacions mitjançant transferència bancària a qualsevol de les entitats financeres amb les quals treballem. Una vegada tramitades les seves liquidacions, pot efectuar qualsevol consulta a l'opció "Consulta de liquidacions de rebuts", que trobará a l'apartat de "Rebuts".
Pot obtenir aquests llistats accedint a les opcions "Consulta de rebuts pendents" i "Consulta de rebuts cobrats" que té disponibles a l'apartat "Rebuts" del menú principal de GestiOnLine.
Mitjançant l'opció "Sol.licitar domiciliació pòlissa/rebuts" accessible des dels apartats de "Pòlisses" i "Gestions".
Seleccionant l'opció "Consulta de comissions liquidades" dins de l'apartat de "Rebuts" de la nostra web.
Permet l'obertura del sinistre en temps real, es rep la referència de l'expedient al moment, i s'obté la informació del desenvolupament del mateix de forma immediata.
Trucant al tlf. 93.415.30.10, o bé a través de la web www.sensedi.com
La documentació necessària per dur-ho a terme depèn de la tipologia del prenedor: - Si és una persona física: escrit signat pel titular de la pòlissa i fotocòpia del seu DNI, NIE o Passaport. - Si és una persona jurídica (Comunitat de Propietaris): escrit signat pel President de la Comunitat, així com còpia del seu DNI, NIE o Passaport. - Resta de persones jurídiques: escrit signat per la Societat, Comunitat de Béns o altres figures, o pel seu representant o administrador, aportant algun document on s'acrediti el càrrec i/o poders que ostenta.
Per descomptat. Abans d'accedir al Portal Mediador, trobarà l'opció "Has oblidat la contrasenya?". Introduint el codi de mediador que té assignat amb nosaltres i l'e-mail principal de contacte, rebrà un correu informant del procés de canvi de contrasenya.
Es pot accedir a la impressió de duplicats des de l'opció "Pòlisses" del menú general, seleccionant "Duplicat de pòlissa", o bé un cop seleccionada una pòlissa a l'opció "Consulta de pòlisses", seleccionant l'opció IMPRIMIR.
A l'apartat de "Pòlisses", seleccioni l'opció "Crear Clàusules Hipotecàries" per crear-ne una de nova. Si el que desitja és obtenir una còpia d'una clàusula ja efectuada amb anterioritat, té a la seva disposició l'opció "Clàusules Hipotecàries".

Comunitats

Si la Comunitat té contractada aquesta cobertura per la garantia de Defensa Jurídica, l'assegurança cobreix les despeses de la reclamació de les quantitats pendents de pagament als propietaris morosos, prèvia acreditació del deute mitjançant el Llibre d'Actes de la Junta, i sempre que l'origen de l'impagament s'iniciï dins de la vigència de la pòlissa. A més, com a complement a la reclamació, l'assegurança de Mútua de Propietaris permet cobrar l'avançament de l'import de les quotes impagades fins a un màxim de 600 €, mentre se segueixen les gestions de reclamació per via judicial.
S'haurà de traslladar la demanda amb la màxima celeritat a la Mútua de Propietaris, qui s'encarregarà d'analitzar el cas i donar les pertinents instruccions a l'assegurat, en funció de les cobertures de la pòlissa. És molt important comprovar que la demanda va dirigida contra la Comunitat, i anotar la data exacta en què s'ha rebut, ja que d'això dependran els terminis de contestació.
Queda coberta la responsabilitat civil que es pogués exigir al President i als membres de la Junta Rectora de la Comunitat, pels danys i perjudicis que poguessin causar degut a les accions o omissions en l'exercici de les seves funcions.
S'ha de comunicar al Consorci de Compensació d'Assegurances, presentant la documentació requerida per aquest Organisme.
Quan la Suma Assegurada és inferior al valor de l'interès assegurat existeix infraassegurança. En aquest cas s'aplica la regla proporcional, assumint l'Assegurat les conseqüències econòmiques del sinistre en la proporció no assegurada. Si la diferència és inferior al 15% i existeix en vigor clàusula de revaloració automàtica anual, Mútua de Propietaris no aplica la regla proporcional.
Mútua de Propietaris, com a part del procés de subscripció, verifica l'estat d'aquells riscos que per la seva antiguitat, envergadura o característiques, considera que han de ser revisats, prèviament a la contractació de la pòlissa, per valorar el seu assegurament i les condicions del mateix.
Sí. Durant la vigència de la pòlissa cal comunicar aquelles circumstàncies que agreugen o disminueixen el risc, per la qual cosa és necessari informar a l'asseguradora sobre les modificacions o reformes que s'hagin dut a terme.
Les canalitzacions comunes són aquelles que presten servei a dos o més departaments, amb excepció de les canonades de distribució d'aigües netes (muntants), que es consideren comunes fins a les claus de pas de cada habitatge. Les canalitzacions privades són aquelles conduccions que presten servei a un sol departament (amb excepció de flexos, sifons, aixetes i claus de pas d'accés directe de cada habitatge, que passaran a considerar-se instal·lacions privatives).

Llar

La denúncia dels fets davant l'autoritat policial, així com fotografies, factures o qualsevol altre element que acrediti la preexistència dels béns robats.
S'haurà de traslladar la demanda amb la màxima celeritat a la Mútua de Propietaris, qui s'encarregarà d'analitzar el cas i donar les pertinents instruccions a l'assegurat, en funció de les cobertures de la pòlissa. És molt important prendre nota de la data exacta en què s'ha rebut la demanda, ja que d'això dependran els terminis de contestació.
Principalment, en casos de defensa penal, de reclamació de danys d'origen no contractual que hagi sofert l'Assegurat, de defensa en infraccions administratives relacionades amb l'habitatge, defensa dels interessos de l'assegurat relacionats amb contractes laborals, de serveis, sobre coses mobles i relacionats amb el servei domèstic. També posem a la disposició de l'Assegurat un advocat perquè li informi telefònicament en prevenció de qualsevol litigi, a través del número de telèfon 93.707.97.00 / 91.831.54.96.
S'ha de comunicar al Consorci de Compensació d'Assegurances, presentant la documentació requerida per aquest Organisme.
En contractar la pòlissa de la Llar, tenint la Comunitat assegurada també a Mútua, existeixen bonificacions que t'estalvien pagar dues vegades per la mateixa cobertura. En cas de sinistre no es donen conflictes entre companyies i la tramitació del sinistre és molt més àgil.

Hem resolt els teus dubtes?