Centre d'ajuda i suportPreguntes més freqüents / FAQ

Lloguer

Sí, pots trucar als telèfons 918315496 o 937079700, on atendran les teves consultes relacionades amb dubtes sobre acords que pots adoptar amb el teu arrendador o arrendatari, sobre les ajudes del Govern per als lloguers i les relacionades amb ERO, ERTO, permís retribuït recuperable, etc.
Davant les noves disposicions adoptades pel Govern espanyol, hem pres una sèrie de mesures per a facilitar els acords entre arrendadors i arrendataris a fi de minorar l'impacte en les situacions en les quals es produeix una falta de liquiditat puntual, facilitant el suport jurídic necessari per a incloure en els contractes d'arrendament una clàusula d'ajornament en el pagament de la renda pactada mantenint la cobertura de la seva Assegurança d'Impagament de Lloguer. Aquesta moratòria permet la modificació de les condicions dels contractes d'arrendament mantenint la cobertura de l'Assegurança d'Impagament de Lloguer corresponent als mesos de moratòria, amb un màxim equivalent a 3 mensualitats, quedant fixat com a termini de pagament de les esmentades mensualitats de juliol a desembre de 2020 o qualsevol altre acordat per les parts.
Sí, tret que l'impagament sigui a causa de la condonació o moratòria de les rendes.
Si ets un particular sense consideració de gran tenidor, tens l'opció d'acordar amb l'inquilí una moratòria equivalent a 3 mesos de renda, prorratejant aquestes mensualitats de juliol a desembre de 2020, tret que totes dues parts acordin prorrogar o posposar el pagament per a una data posterior. Cal signar un annex al contracte de lloguer, el qual et facilitarem des de Mútua de Propietaris. És imprescindible traslladar a Mútua de Propietaris el document de l'acord de la moratòria entre propietari i inquilí signat per tots dos, tan aviat com es formalitzi. Mentre es mantingui l'Estat d'Alarma, si no és possible disposar del document signat per totes dues parts, serà suficient amb el document signat únicament pels inquilins. Posteriorment, una vegada normalitzada la situació, haurà d'adjuntar-se en pòlissa el document signat per totes dues parts. Descarrega l´annex d acord de moratòria aquí. Aplicable a pòlisses amb efecte anterior al 01/03/2020 i sempre que la pòlissa estigui vigent en el moment de l'impagament.
Si ets una empresa o entitat pública d'habitatge o un gran tenidor, entenent com a tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m², i t'ho sol·licita abans del 2 de juliol, i el teu inquilí es troba en situació de vulnerabilitat econòmica, has de comunicar-li en un termini màxim de 7 dies laborals quina d'aquestes dues opcions li ofereixes:
  • Una reducció del 50% de la renda arrendatícia durant el temps que duri l'Estat d'Alarma decretat pel Govern espanyol i les mensualitats següents si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa del COVID-19, amb un màxim en tot cas de quatre mesos.
  • Una moratòria en el pagament de la renda arrendatícia que s'aplicarà de manera automàtica i que afectarà el període de temps que duri l'Estat d'Alarma decretat pel Govern espanyol i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa del COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos. Les rendes ajornades es cobraran mitjançant el fraccionament de les quotes durant almenys tres anys i sempre dins del termini al llarg del qual continuï la vigència del contracte d'arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues.
És imprescindible traslladar a Mútua de Propietaris el document de l'acord de la moratòria entre propietari i inquilí signat per tots dos, tan aviat com es formalitzi. Mentre es mantingui l'Estat d'Alarma, si no és possible disposar del document signat per totes dues parts, serà suficient amb el document signat únicament pels inquilins. Posteriorment, una vegada normalitzada la situació, haurà d'adjuntar-se en pòlissa el document signat per totes dues parts. Descarrega l'annex d'acord de moratòria per a grans tenidors aquí. El nostre Servei d'Assistència Jurídica et pot ajudar en la redacció dels acords adaptant-los a les teves circumstàncies particulars trucant als telèfons 918315496 o 937079700. Aplicable a pòlisses amb efecte anterior al 01/03/2020 i sempre que la pòlissa estigui vigent en el moment de l'impagament.
Si ets un particular sense consideració de gran tenidor, descarrega l'annex d'acord de moratòria aquí. En el cas de ser una empresa, entitat pública d'habitage o gran tenidor, el model de document requerit serà el que adjuntem aquí.
Durant els mesos afectats per l'acord, la renda garantida serà la del nou import mensual del lloguer. Com a exemple pràctic, en un lloguer de 700 € al mes, si concedim una moratòria de 2 mesos amb l'acord de pagar els 7 mesos següents a 900 €, resultarà que les quotes garantides durant aquests 7 mesos posteriors a la moratòria passen a ser de 900 €.
Si decideixes condonar alguna de les mensualitats de rendes a l'inquilí, tindràs l'opció de sol·licitar un extorn de prima proporcional a les mensualitats condonades. Per a això, hauràs de remetre a Mútua el document que recull aquesta condonació signat per l'arrendador i l'arrendatari. Mentre es mantingui l'Estat d'Alarma, si no és possible disposar del document signat per totes dues parts, serà suficient amb el document signat únicament pels inquilins. Posteriorment, una vegada normalitzada la situació, haurà d'adjuntar-se en pòlissa el document signat per totes dues parts. El nostre Servei d'Assistència Jurídica et pot ajudar en la redacció dels acords adaptant-los a les teves circumstàncies particulars trucant als telèfons 918315496 o 937079700.
En aquest cas tindràs dret a sol·licitar un extorn per la part proporcional del període de cobertura que resti, i la renda disminuïda. Per a això hauràs d'aportar a Mútua el document que recull el nou acord entre arrendador i arrendatari signat per tots dos. Mentre es mantingui l'Estat d'Alarma, si no és possible disposar del document signat per totes dues parts, serà suficient amb el document signat únicament pels inquilins. Posteriorment, una vegada normalitzada la situació, haurà d'adjuntar-se en pòlissa el document signat per totes dues parts. Igualment, si abans del venciment de la pòlissa torneu a acordar pujar la renda al nivell anterior, la pòlissa podrà actualitzar-se al nou lloguer des d'aquest moment fins al venciment i posterior. El nostre Servei d'Assistència Jurídica et pot ajudar en la redacció dels acords adaptant-los a les teves circumstàncies particulars trucant als telèfons 918315496 o 937079700.
En el cas d'impagament, per sol·licitar la bestreta de les rendes impagades haurà de presentar-se el justificant de que la demanda ha estat presentada i la firma del document de compromís d’inici d’actuacions judicials que adjuntem. Si l’assegurat no vol o no pot realitzar el poder notarial per plets a favor del procurador, es pot presentar la demanda indicant que l’apoderament es realitzarà apud acta. Si aquestes accions són realitzades dins dels tres primers mesos d’impagament procedirà la bestreta de rendes. Podeu obtenir un model del document de compromís d'inici d'accions prement aquí.
Després de la finalització de l'Estat d'Alarma es podran continuar els procediments de desnonament en curs actualment suspesos i iniciar-ne de nous. El Reial Decret-Llei 11/2020 de 31 de març  estableix la suspensió del llançament en el cas que la persona arrendatària acrediti davant el Jutjat trobar-se en una situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda a conseqüència dels efectes de l'expansió del COVID-19, que li impossibiliti trobar una alternativa habitacional per a ell i per a les persones amb les quals convisqui. Aquesta suspensió extraordinària de l'acte de llançament serà d'un màxim de sis mesos a partir del moment en què li fos sobrevinguda la circumstància de vulnerabilitat. En cas d'impagament SÍ que s'acceptaria el sinistre, i s'iniciaria el procediment de desnonament i de reclamació de quantitat. Les mensualitats impagades corresponents al període de suspensió del llançament comentat anteriorment formarien part de la indemnització, sempre amb el límit de mensualitats establertes en la pòlissa.
La pòlissa garanteix les rendes impagades per l'Arrendatari a conseqüència de l'incompliment del contracte d'arrendament corresponent a l'habitatge detallat en la pòlissa, sempre que recaigui sentència judicial ferma o qualsevol altra resolució judicial definitiva en el judici de desnonament i reclamació de rendes instades contra l'arrendatari morós. Tant en el cas de condonació com en el de moratòria qui decideix què fer és l'arrendador, i per tant no es produeix la situació d'incompliment del contracte d'arrendament, per la qual cosa, a més, no podria recaure sentència que condemni a l'inquilí al pagament, condicions necessàries per a la cobertura.
Per tenir la tranquil·litat i seguretat que en cas d'impagament per part del llogater tinguis garantides les rendes assegurades de lloguer i puguis recuperar l'habitatge.
Els comprovants dels dos últims rebuts de la renda de lloguer impagats. Pots declarar el sinistre i adjuntar la documentació necessària a través del Portal Client.
El sinistre s'haurà de comunicar als 45 dies de produir-se l'impagament, o a la segona mensualitat retornada.
Un cop comunicat el sinistre d'impagament, passem l'expedient al departament jurídic, que automàticament envia una comunicació al llogater deutor donant-li un termini de vint dies perquè regularitzi la situació. En el cas de no pagar, s'interposa la demanda de desnonament i reclamació de deute.
Actualment la mitjana d'un procés de desnonament està entre sis i vuit mesos, en funció del Jutjat i de la zona geogràfica.
Es cobren una vegada recaigui sentència ferma, i es pot sol·licitar un avanç d'indemnització mensual a partir del tercer mes, sempre que s'hagi interposat la demanda.
Una vegada que des de Mútua de Propietaris t'haguem indemnitzat, nosaltres mateixos ens encarregarem de reclamar a l'inquilí deutor. Tingues en compte que en el cas que el llogater també t'aboni les rendes, hauràs de retornar-les a l´asseguradora.
Sí. La Mútua paga les rendes de lloguer independentment que es declari al llogater o inquilí com a insolvent.

Sí. La pòlissa permet contractar fins a 6.000 € en el cas d'actes vandàlics, sempre que hagi existit impagament del lloguer. Aquesta cobertura té una franquícia de 300 €.

En cas que es rescindeixi el contracte de lloguer durant les dues primeres anualitats de l´assegurança, retornem la part proporcional de prima no consumida, amb un màxim de 6 mesos i sempre que no s'hagin declarat sinistres. A partir de la renovació del tercer any retornem la totalitat de la prima no consumida de l'anualitat en curs, sempre que no s'hagin declarat sinistres. Per a això s'haurà d'adjuntar la rescissió del contracte de lloguer signat per les parts.

General

Pots contactar telefònicament trucant a l'Àrea de Clients (tels. 93.487.30.20 i 91.826.40.04), o bé a través del formulari de contacte que trobaràs a la nostra web.
Accedint a la informació de la teva pòlissa, que podràs trobar registrant-te en el nostre "Portal Client", a l'apartat "Documents". També pots veure el que et cobreix la teva pòlissa en la documentació física que se't dóna en el moment de la contractació.
La teva pòlissa es renova automàticament al final de cada venciment. Per tant, no has de fer cap gestió per a renovar la pòlissa cada any.
Amb tarjeta de dèbit / crèdit, a través de la nostra web, dins de l'opció de "Pagament de rebuts", o bé realitzant un ingrés o transferència bancària a qualsevol dels nostres comptes habilitats.
Si ets client de Mútua de Propietaris podràs accedir a l'Àrea Client de la nostra web corporativa, on tindràs el teu propi espai privat per a consultar la informació de totes les teves pòlisses, rebuts i sinistres de manera ràpida i còmoda des de qualsevol dispositiu. També podràs consultar les teves dades, la documentació de les teves pòlisses, demanar un duplicat, comunicar un sinistre, o sol·licitar els nostres serveis prèmium. A més, podràs accedir al club de descomptes a on podràs beneficiar-te cada dia de les ofertes que hem seleccionat especialment per a tu. Si vols accedir al Portal Client, clica aquí.
Per a registrar-se a l'àrea de clients s'ha d'indicar un número de pòlissa i un NIF/CIF/NIE vàlid d'alguna de les figures relacionades amb la pòlissa (prenedor, assegurat, veí que sigui propietari d'un pis que té l'assegurança de l'edifici a Mútua de Propietaris, president d'una comunitat de propietaris assegurada a Mútua de Propietaris, o Administrador de finques d'una comunitat de propietaris assegurada a Mútua de Propietaris i que no sigui mediador).
Registrant-me al  "Portal Client", a l'apartat  "Sinistres", dins de l'opció "Comunicar un sinistre". També pots comunicar-ho trucant directament a l'Àrea de Clients.
Es considera manteniment a les tasques necessàries per a conservar el teu habitatge o el teu edifici en correcte estat, i evitar així que esdevinguin els sinistres. Per tant, un sinistre serà un fet accidental, imprevist i sobtat, que es produeix malgrat haver fet un manteniment adequat.
És la part del cost d'un sinistre que va a càrrec de l´Assegurat, segons s´estipula en el moment de contractar la Pòlissa. La franquícia es resta de la indemnització a percebre, o bé s'abona directament als reparadors.
Fent el registre al  "Portal Client", i accedint a les teves pòlisses vigents que apareixen a "Vista Global", a on existeix l'opció "Documents"; un cop allà, si selecciones "Sol·licitud de duplicats" es generarà automàticament una còpia actualitzada en format PDF de la teva pòlissa.
Pots contactar directament amb nosaltres trucant a l'Àrea de Clients (tels. 93.487.30.20 i 91.826.40.04), o bé escriure'ns a través de la web, a on et respondrem o et trucarem de seguida, segons el que prefereixis. També pots sol·licitar-ho a través de la nostra web des de qualsevol dels nostres productes.
Mútua de Propietaris és especialista en la protecció i salut de la propietat immobiliària, amb més de 180 anys d'experiència, amb gran solvència financera i propera als nostres clients. La nostra especialització ens permet assessorar-te de forma personalitzada amb la millor opció segons les teves necessitats.
Sí; a Mútua de Propietaris oferim el producte Mutua Alquiler Confort, que, entre altres avantatges, et cobreix les mensualitats de rendes impagades, fins als límits contractats, quan el teu llogater o inquilí deixa de pagar-te el lloguer. Ens preocupem pels teus ingressos, pels possibles perjudicis en cas d'impagament, i per fer que puguis recuperar el teu habitatge el més aviat possible.

Comunitats

Pots comunicar el sinistre a través del nostre Portal Cliente, o bé telefònicament a l'Àrea de Clients (tels. 93.487.30.20 i 91.826.40.04).
Si la pòlissa de la teva comunitat té contractada la cobertura d'Assistència, pots sol·licitar la intervenció urgent de reparadors trucant directament als telèfons d'Assistència 24 hores (tels. 93.517.50.98 i 91.825.11.74). Recorda tenir a mà el número de pòlissa de la Comunitat, així com el codi postal al qual pertany l'edifici.
Pots consultar l'estat dels sinistres del teu edifici trucant a la nostra Àrea de Clients (tels. 93.487.30.20 i 91.826.40.04, els dies feiners de dilluns a divendres de 9 a 18 h.) o bé a través del següent enllaç a la nostra web.
Continent són els elements constructius i instal·lacions fixes de l'edifici, tals com: fonaments, murs, parets, sostres, sòls, envans, canonades, cobertes, portes, finestres... Contingut són aquells béns de propietat comunitària (mobles, mostradors, miralls, llums, catifes, material de neteja, estris de jardineria, extintors i mànegues contra incendis), situats en les zones comuns de l'edifici.
Les canonades privades només presten servei a un únic departament (pis o habitatge). Les conduccions comunitàries proveeixen a dos o més departaments, així com al conjunt de l'edifici (baixants d'aigües residuals o pluvials...); en el cas de les canonades de distribució d'aigües netes, es consideren comunitàries fins a les claus de pas de cadascun dels habitatges.
Sí, en el cas de tenir contractada aquesta garantia, amb els nostres actuals productes cobrim fins a 500 € per sinistre i 1.000 € per anualitat, pels desembussos amb i sense danys.
En cas que la Comunitat contracti la garantia de Defensa Jurídica, l'assegurança cobreix les despeses de la reclamació de les quantitats pendents de pagament als propietaris morosos, sempre que l'inici del deute es produeixi dins de la vigència de la pòlissa. A més, l'assegurança de Mútua de Propietaris permet cobrar per avançat l'import de les quotes impagades fins a un màxim de 600 €, mentre se segueixen les gestions de reclamació per via judicial.
Sí. La nostra pòlissa comunitària cobreix els danys i perjudicis que el President i la resta de membres de la Junta puguin causar degut als actes o omissions en l'acompliment dels seus càrrecs.
La Comunitat haurà de traslladar la demanda immediatament a la Mútua de Propietaris per tal que els nostres serveis jurídics puguin analitzar el cas i donin instruccions al President i als veïns. És molt important comprovar que la demanda vagi dirigida contra la Comunitat, i prendre nota de la data exacta en què s'ha rebut, ja que d'això dependran els terminis de contestació.
La Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) és una revisió de l'edifici que serveix per a certificar que es troba en bones condicions. És obligatori passar-la cada certs anys (segons la normativa de cada municipi o Comunitat Autònoma), i la realitzen arquitectes especialitzats. Contractant els Serveis Tècnics Prèmium de Mútua de Propietaris, la ITE queda coberta de forma gratuïta en l'any en què toqui fer-la al vostre edifici, si fa al menys un any que es va contractar l'assegurança.
L'anàlisi tècnica de l'edifici, anàlisi bàsica de la facturació elèctrica, assessorament telefònic, tràmit de subvencions per a obres de rehabilitació i millora, ITE (Inspecció Tècnica de l'Edifici), certificat d'eficiència energètica de l'edifici, dossier de vida de l'edifici, etc. Si vols més informació, clica aquí.

Llar

Pots comunicar el sinistre a través del nostre Portal Client, o bé telefònicament a l'Àrea de Clients (tels. 93.487.30.20 i 91.826.40.04).
Si la teva pòlissa de Llar té contractada la cobertura d'assistència, pots sol·licitar la intervenció urgent de reparadors trucant directament als telèfons d'Assistència 24 hores (tels. 93.517.50.98 i 91.825.11.74). Recorda tenir a mà el número de la pòlissa, així com el codi postal al que pertany el teu domicili.
Pots consultar l'estat del teu sinistre trucant a la nostra Àrea de Clients (tels. 93.487.30.20 i 91.826.40.04, els dies feiners de dilluns a divendres de 9 a 18 h.) o bé a través del següent enllaç de la nostra web.
Continent són les parts fixes de l'estructura de l'habitatge (fonaments, murs, parets, sostres, sòls, envans, canonades, cobertes, portes, finestres…). Contingut són elements de l'aixovar domèstic situats dins de l'habitatge (mobles, objectes de decoració, quadres, cortines, catifes, electrodomèstics, roba, eines, queviures, joies...).
Contacta amb Mútua de Propietaris i declara'ns el sinistre. La teva pòlissa de la Llar cobreix els danys que t'hagin ocasionat. Nosaltres t'indemnitzarem, i després ens encarregarem de reclamar al teu veí o a la seva assegurança.
Sí, i a més, has de declarar detalladament aquelles joies de valor unitari superior a 2.500 €, i aquells objectes de valor superiors a 3.000 €. És a dir, hauràs d'indicar la descripció de cada element i el seu valor. Aquests límits unitaris poden variar en funció del producte contractat.
Hauràs de donar-nos avís del sinistre el més aviat possible. Recorda que et demanarem la denúncia dels fets que interposis davant la Policia, i que ens aportis comprovants dels objectes que t'hagin robat (factures, tiquets, fotografies...).
Hauràs de comprovar que tens contractada aquesta garantia a la teva pòlissa, i si és així, hauràs de fer-nos arribar la denúncia presentada davant la Policia, indicant com van succeir els fets i detallant què és el que t'han robat i la seva valoració.
Anomenem habitatge principal a aquell que està habitualment ocupat de forma permanent, sense arribar a estar deshabitat durant més de 75 dies seguits. Es considerarà habitatge secundari quan no compleixi els requisits anteriors, però sempre que no estigui deshabitat per un període superior a 6 mesos.
Així és; l'assegurança et cobreix els danys que tu (o les persones que convisquin amb tu) puguin causar, de forma involuntària i accidental, a altres persones i/o coses deguts a un accident amb bicicleta, sempre que el seu ús sigui com a pràctica d'aficionat (i no com a esport professional), i fins els límits establerts a la teva pòlissa.
Els teus fills menors d'edat també estan assegurats amb la teva Assegurança de la Llar, sempre que convisquin amb tu en el mateix habitatge.
Sí, fins els límits contractats, a excepció que tingui la consideració de potencialment perillós. En aquest cas hauràs de declarar-ho de forma expressa a la teva pòlissa per tal que quedi assegurat.
Perquè la pòlissa de la teva Comunitat no et cobreix tots els danys particulars al teu habitatge, ni tampoc els danys que tu o les persones que convisquin amb tu puguin causar a altres persones.
En contractar la pòlissa de la Llar, tenint la Comunitat també assegurada a Mútua de Propietaris, es donen bonificacions que t'eviten pagar dues vegades per la mateixa cobertura. En cas de sinistre no existirà el risc de conflictes entre companyies, i la tramitació del sinistre serà molt més àgil.
Sí, si ets llogater ho necessitaràs per tenir coberts els teus estris personals, i sobretot, per cobrir els possibles danys a tercers que puguis causar.

Hem resolt els teus dubtes?